શ્રી રણમલસિંહજી પુષ્પસિંહજી પઢિયાર - ઠાકોર સાહેબ -
મિયાગામ સ્ટેટ
શ્રી અનિરુધ્ધસિંહજી પ્રધ્યુમનસિંહજી પઢિયાર - ઠાકોર સાહેબ -
ઉમેટા સ્ટેટ
શ્રી જશપાલસિંહજી મહેન્દ્રસિંહજી પઢિયાર - ઠાકોર સાહેબ -
એકલબારા સ્ટેટ
શ્રી રતનસિંહજી ખુશાલબાવા પઢિયાર - ઠાકોર સાહેબ -
મુજપુર સ્ટેટ
શ્રી શક્તિસિંહજી ધર્મેન્દ્રસિંહજી પરિહાર - ઠાકોર સાહેબ -
ખાંધા સ્ટેટ