ક્રમ નામ સરનામું મોબાઇલ નંબર જન્મ તારીખ વ્યવસાય  
6અક્ષયસિંહ સુરેશસિંહ પઢિયાર પાટોદ , તા-પાદરા , જિ- વડોદરા972458516008/01/1998ખેતી
4અજયસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારમુ - નવાગામ (ખેડા ) , તા-જિ = ખેડા 704670107018/03/1995ખેતી
11અજીતસિંહ ફુલસિંહ મું -આંબેખડા , તા-ખંભાત ,જિ -આણંદ 909961236119/05/1992
7જયવંતસિંહ વિશાજી પઢિયારમું - ગળથર ( તળાજા સ્ટેટ ) , તા-મહુવા ,જિ - ભાવનગર 800093049109/06/1995Er Accounts , Bhavanagar Municipal Corporation
2જશવંતસિંહ દેવીસિંહ પઢિયારમું - એકલબારા , તા - પાદરા , જિ -વડોદરા955899803802/11/1995HA EXECUTIVE
બોદાલ કેમિકલ લીમીટેડ
5પ્રકાશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારઠે - હાથી દેવજી નો ટેકરો , મું - બામણગામ , તા - આંકલાવ , જિ - આણંદ 90944936201/06/1978કંપની માં નોકરી
8પ્રકાશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારઠે - બાંધ્યાપુલ , મું- મુજપુર , તા- પાદરા ,જિ - વડોદરા971451224502/03/1992Job in private sector
10યોગેશસિંહ અરવીંદસિંહ પઢિયાર મું - વણછરા , તા- જંબુસર , જિ -ભરૂચ 814184062815/06/200012 -સાયન્સ ( અભ્યાસ)
1રાજેન્દ્રસિંહ લાલસિંહ પઢિયારપ્લોટ નંબર - B-114 ,અપનાનગર , ગાંધીધામ , કચ્છ 987952582212/09/1966સીનીયર મેનેજર , શિપિંગ એજન્સી , ગાંધીધામ
3રીતેશસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ઠે -બાપુ વારુ ફળિયું ,મુ -ગાજણા ,તા - બોરસદ .
જિ -આણંદ

987919851206/09/1997અભ્યાસ - M Sc (Chemistry ) , Gujrat Univercity
9હિતેશસિંહ અર્જુનસિંહ પઢિયારઠે - જોષીકુવા પો - કહાનવા , તા- જંબુસર જિ - ભરૂચ972489430119/06/1991Operator in GFL Dahej
12ગોવિંદસિંહ આશાજી પઢિયાર J-203 , અક્ષર રેસીડન્સી , અક્ષર ચોક ,ઓ .પી . રોડ - વડોદરા 989830297823/06/1981
13રણજીતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ઠે - પઢિયાર વગો ,મું -અલારસા , તા-બોરસદ 815590843719/12/1995
14હિતેષસિંહ ઘનશ્યામસિંહ પઢિયાર મું - ખડોલ (હળદરી ) , તા - આંકલાવ , જિ -આણંદ 7600514851

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *