મંડળ નો સભ્ય નંબર આજીવન સભ્ય નું નામ ગામ તાલુકો જિલ્લો ઠેકાણું મોબાઇલ નંબર જન્મ તારીખ
1દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ (કોઠીયાખાડ)બોરસદઆણંદA/4 , માં ટેનામેન્ટ , ૧૦૦ ફૂટ રોડ999863030411/10/1973
2વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયારબોરસદ (ગાજણા)બોરસદઆણંદC-2,શ્રીજી પાર્ક સોસાયટી953775031110/6/1969
3રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરામશીન વગો , પોસ્ટ - ભોજ9979690498 942707443123/08/1974
4પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું951053075824/04/1989
5રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરામોટા દેવપરા997426364423/06/1980
6જયેન્દ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયારમિયાગામકરજણવડોદરાદૂધ ડેરી સામે , મેઈન બજાર990493087123/09/1971
7માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયારકરજણકરજણવડોદરા7 ,યોગીનગર સોસાયટી ,નવા બજાર , અક્ષરધાર પાણી ની ટાંકી સામે942795149728/02/1964
8અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા હાલ આણંદઆંકલાવઆણંદમાધવપુરા942785990628/07/1969
9યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ15 -લેગેસી ગાર્ડન , સિલ્વર પોઈન્ટની સામે ,મું- વહેરા તા-બોરસદ982547049827/09/1979
10રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ83203507911/6/1970
11વિનોદસિંહ રાવજીભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાB/42,ચતુરપાર્ક સોસાયટી,99798949531/6/1973
12જયદીપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયારએકલબારાપાદરાવડોદરાનાના એકલબારા , મહાદેવ નાં મદિર સામે960131163021/09/1991
13પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદટાવર ફળીયું99095993061/6/1964
14ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાJ -203,અક્ષર રેસીડેન્સી,અક્ષર ચોક,જુના પારા રોડ.39002098981790821/8/1978
15ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાસીમ માં -391440972657675830/06/1975
16ઘનશ્યામસિંહ કાળીદાસભા પઢિયારરણુપાદરાવડોદરાટાવર પાસે96876888921/3/1965
17કિરણસિંહ ચીમનભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદતુલજા ભવાની પ્લોટ990953371012/2/1974
18મહાવીરસિંહ ગુલાબસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઠે - ગાયત્રી સોસાયટી , આણંદ - ઉમેટા રોડ960106607130/04/1993
19દીપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદA/9, ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક, ૧૦૦ ફૂટ રોડ99253254945/3/1981
20લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારકારેલીજબુસરભરૂચમહાકાળી મદિર99744395411/6/1976
21ગોપાલસિંહ પુજાભા પઢિયારમુજકુવા હાલ કરમસદઆણંદઆણંદમાં શક્તિ એન્જિનિરીંગ કંપની .વી .વી . નગર991381919414/07/1977
22રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું73593464202/6/1981
23મગનસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાઠે- ટીબીપુરા રોડ ,રામદેવ પીરના મંદિર ની સામે -39144098799366631/6/1968

24ચંદ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદફતા કાભાઇ ફળિયું756789847201/05/1982
25દીપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુર,બ્રાહ્મણ ફળિયું901684109907/12/1989
26સંગીતાબા દિલીપસિંહ પઢિયારઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ7/9 , સુરપથ સોસાયટી , સમરથ નગર , ઇસનપુર ચાર રસ્તા , અમદાવાદ - 382443840118419527/12/1970
27યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારમાણેજવડોદરાવડોદરા37-સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી, માણેજા982413681213/06/1984
28ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆંબેખડા હાલ ભાવનગરખંભાતઆણંદપ્રાથમિક શાળા સામે704670460315/07/1982
29તખતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમારેઠાવડોદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે,ઇન્દિરા કોલોની846921544401/06/1970
30દ્રુદીપસિંહ સુભાષસિંહ પઢિયારઅનોરઆમોદભરૂચ232,સુથાર ફળિયું - 392025757490023010/12/1999
31પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરાF-303,CORNER AVANYU OOP.VEDEOCON GATE NO-3 ,CHAVAJ ROD, BHARUCH.972431498803/08/1983
32મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ972358072201/06/1968
33કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ43/મહાદેવનગર સોસાયટી,ટંકારી રોડ968769872927/08/1986
34પરેશસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયારકારેલીજંબુસરભરૂચA/13,સોમેશ્વર બંગ્લોસ,નર્મદા નગર , તુલશીધામ માર્કેટ રોડ.ભોલાવ942832479307/03/1977
35પુનમસિંહ રાયસિંહ પઢિયારકરજણ કરજણ વડોદરા14/A -અક્ષરપાર્ક સોસાયટી , નવાબજાર992518739201/06/1969
36રમેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાબ્લોક નં 14 નજીક,,નવજીવન સોસાયટી,આજવા રોડ787429316209/09/1986
37કમલેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયારઅંકોટવાઘરાભરૂચદરબાર ફળિયું769817169001/02/1996
38જયપાલસિંહ દિલીપસિંહ પઢિયારનંદેસરીવડોદરાવડોદરા17,રામ નગર સોસાયટી769811888021/10/1985
39પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-71 ,પ્રમુખ સ્વામી કુટીર સોસાયટી , સ્વામીનારાયણ મંદિર નજીક9824208922 & 909904783909/09/1981
40હેમંતસિંહ ચંદુભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાછીપવાડતળાવ, અંબાજી મંદિર નજીક989876598205/05/1987
41કિરણસિંહ અમરસિંહ પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરા37/શંકરપાર્ક સોસાયટી999802581905/07/1978
42સંજયસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ2/શિવમ પાર્ક સોસાયટી-3 , છોટાલાલ પાર્ક નજીક997925107004/10/1974
43સંદીપસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા999827222911/11/ 1986
44અશોકસિંહ રાવજીભા પઢિયારનાનીશેરડીબોરસદઆણંદB/3, માં વૈભવલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ,અમરદીપ સોસાયટી ની બાજુમાં,100 ફૂટ રોડ-388540972590037322/08/1981
45ગણપતસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા , સિંધરોટ પુલ નજીક968705489210/07/1981
46શક્તિસિંહ જગદીશસિંહ પઢિયારભરૂચભરૂચભરૂચb/42 નારાયણ નગર -4 ,શક્તિનાથ757580320526/02/1990
47નરેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારરામનાથવડોદરાવડોદરાઠે- ગામમાં972362660801/06/ 1976
48જયેશસિંહ સોમસિંહ પઢિયારસેજાકુવાપાદરાપાદરાસ્વામીનારાયણ મંદિર નજીક971475722225/11/1979
49ચંદ્રસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરા૧૫-હરીકૃપા સોસાયટી,GEB Training Centre ની બાજુ માં,ગોત્રી966253093101/06/1961
50મોહનસિંહ છોટુબાવા પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાD/૧/૩,ગેરી વસાહત,ગેરી કમ્પાઉન્ડમાં, ત્રાયદન્ત કોમ્પ્લેક્ષ ની સામે,રેસકોર્સ,વડોદરા-7972431829501/06/1961
51રાહુલસિંહ એચ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચબારોટ ખડકી ,કવા ભાગોળ917342405501/10/ 2000
52જીતેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરા9/સંતોષનગર સોસાયટી973722968222/06/1989
53યોગેન્દ્રસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરા103,યમુના વિહાર ફ્લેટ,ગોત્રી999897536623/09/1982
54કૌશિકસિંહ બી પઢિયારમાણેજાવડોદરાવડોદરાC/18,મધુરમ સોસાયટી નજીક પંચમપાર્ક સોસાયટી,માણેજા.992476343928/10/1980
555અર્જુનસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા926513839815/01/1981
56મફતસિંહ અંતોરબાવા પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક990945138601/06/1975
57મહેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારજામ્બુવાવડોદરાવડોદરાA/12-1 , ગાયત્રી નગર ,જામ્બુવા જકાત નાકા ,977341045821/10/1976
58અલ્પેશસિંહ પઢિયારભરૂચભરૂચભરૂચસરપંચ ફળિયું,ડભોઇ રોડ96385523028/04/1987
59વિજયસિંહ મહેરામણસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાB-36,મંગલજ્યોત સોસાયટી, દહેજ બાય પાસ રોડ,શ્રવણ ચોકડી,તુલસી એપાર્ટમેન્ટ ની સામે,960127507024/12/1969
60મેહુલસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારપદમલાવડોદરાવડોદરાચતુરભાઈ ની ખરી પાસે972771050514/08/1988
61હિતેષસિહ રણજીતસિહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ.982410218729/09/1986
62વિજયસિહ ચંદ્દસિહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદપોસ્ટ ઓફીસની બાજુ માં,898097292911/11/1984
63રણજીતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસુભાનપુરા (વડોદરા)વડોદરાવડોદરાA-38 , રેસકોર્ષ સોસાયટી , હારી ઓમ નગર , શોપિંગ સેન્ટર ની સામે635116883703/03/1970
64વિક્રમસિંહ રતિલાલસિંહ પઢિયારખલીપુર.પોસ્ટ-વરણામાવડોદરાવડોદરાખેતર માં873502044909/11/1980
65અભેસિહ હરમાનસિહ પઢિયારમારેઠાવડોદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર પાસે972365576601/06/1963
66મહેશસિંહ રાયસિંહ પઢિયારમાણેજાવડોદરાવડોદરાC/20, સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી,982574045805/03/1996
67આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદમોટું ફળિયું992511949731/05/1985
68ચંદ્રસિંહ જીવણજી પઢિયારવાઘાપધરઅબડાસાકચ્છ- ભૂજ40 , પઢિયાર ફળિયું799045665912/05/1996
69લક્ષમણસિહ શિવસિહ પઢિયારદાહોદદાહોદદાહોદ22-A , જલારામ પાર્ક , ગોધરા રોડ , 389151997999047930/05/1963
70સુરેશસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારજાબુંવાવડોદરાવડોદરા
71ફતેસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદરાજદીપ સોસાયટી , ગાયત્રી સોસાયટી ની બાજુમાં999802899226/06/1966
72ભુપેન્દ્દસિંહ મોહનસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરાસંતોષનગર સોસાયટી.- 1909977288702/01/1984
73પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદધરતીધારા નજીક ,ગંભીરા રોડ.990956265706/08/1979
74ભારમલસિંહ સાભઈસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીના ટેકરે.942816971301/05 1967
75અશ્વિનસિંહ રાવજીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાસુથારીપુરા,ભાથીજી મંદિર નજીક814065522523/01/1991
76મહેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારગાજણાબોરસદઆણંદબાપુ બાજી વાળું ફળિયું958696724817/06/1991
77હિતેષસિંહ હિમતસિંહ પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા)વડોદરાવડોદરાD-20 , રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ , રામી સ્કૂલ નજીક , સપનાના વાવેતર હોલ ,999800840625/3/1979
78મહેશસિંહ દોલતસિંહ પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદવાડીયાપુરા પ્રા.શાળા પાસે972768754901/07/1983
79અર્જુનસિંહ ધૂળસિંહ પઢિયારકરજણકરજણવડોદરા65,ચંદ્રલોક બંગ્લોઝ,અનાસ્તુ રોડ,નવાબઝાર997856833503/11/1971
80રાજેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા1/ખાત્રીધામ, સુરભી પાર્ક સામે909955165420/01/1986
81નરેન્દ્દસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલાઈપુરા982419825919/04/1972
82બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા991382797501/06/1977
83અરવિંદસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારભેટાસીઆંકલાવઆણંદભેટાસી વાંટા971453583211/08/1984
84રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે987925826713/11/1967
85દેવપ્રિયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે814005159404/06/1994
86હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલાઈપુરા -391440738383448128/11/1988
87ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા37,અંબિકા ધામ સોસાયટી,વસંત વિહારની બાજુમાં,વડસર જી આઈ ડી સી રોડ,વડોદરા 390010992406335501/ 06/1962
88સુરેશસિંહ છોટુબાવા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદટેકરાવિસ્તાર997953974601/06/1974
89દિલીપસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરામેલડી માતાના મંદિર પાસે735928160601/06/1964
90જીતેન્દ્દસિહ ભીખુસિહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા5,પંચેશ્વર નગર નજીક કોતર તલાવડી,અલવા નાકા માંજલપુર,390011873484082411/06/1972
91લાલસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા5,પંચેશ્વર નગર નજીક કોતર તલાવડી,અલવા નાકા માંજલપુર,390011873484082411/02/1966
92ભારતસિહ મોહનસિહ પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાB/3, ઉમિયાનગર સોસાયટી, પ્રણામી અગરબત્તી પાસે942734695510/11/1971
93મનહરસિહ ચંન્દ્દસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ942613467201/06/1966
94ફતેસિહ ગેમલસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ997968661702/06/1985
95વિજયસિહ ગણપતસિહ પઢિયારબાજવા (ઉમરાયા )વડોદરાવડોદરાગાયત્રીનગર સોસાયટી,બાજવા કરોળિયા રોડ982439737122/05/1978
96વિજયસિહ મનુભા પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર972720823309/03/1965
97ધવલાસિંહ દર્શનસિંહ રઈજીભા પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરામોટા દેવપરા999815050014/09/1975
98પ્રવિણસિંહ અમરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા997425961218/6/1975
99દિલીપસિહ સુરસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલઈપુરા997423227009/02/1982
100દિક્ષિતસિહ સહદેવસિહ પઢિયારકણઝટપાદરાવડોદરાઠે - લાલજી મંદિર નજીક989877103409/02/1973
101ભુપેન્દ્દસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 982504404901/05/1958
102રાજેન્દ્દસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરાB/94,યોગીનગર સોસાયટી990901831208/07/1979
103મહેન્દ્દસિંહ મોહનસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરામશીન વગો987937734128/05/1980
104જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરા67 - લકુલેશ નગર989825757627/09/1982
105દિલીપસિંહ રમણસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદટાવર પાસે989841308901/01/1977
106નરપતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (ટીંબીપુરા)પાદરાવડોદરાજૈન ઈરીકેન કંપની પાછળ ,મુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440972202327401/06/1977
107હમીરસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારવણછરાપાદરાવડોદરાદરવાજા પાસે973780469605/09/1980
108અજુઁનસિંહ અભેસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયા વાડ972746850604/11/1991
109નિકુલસિંહ કનુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે814186303308/08/1992
110ગાયત્રીકુંવરબા રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે972673525602/12/2000
111ઠાકોરસિંહ ભુંપતસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ997801235301/06/1976
112જીતેન્દ્દસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ971229229528/07/1980
113સુરેશસિંહ શનાભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ987936960101/06/ 1975
114વિજયસિંહ અમરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે987049499601/06/1984
115સોમસિંહ મહીજીભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદબજારમાં884976659031/05/1960
116પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદપ્રાથમિક શાળાની સામે814110671826/10/1977
117ચંદ્દકાંતસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ635115081103/02/1983
118યોગેશસિંહ મફતસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદગીરધરપુરા997815537415/10/1988
119ભાઈલાલસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું992508922028/01/1980
120રમેશસિંહ ડાહ્યાભા પઢિયારઆંકલાવ ( કોઠીયાખાડ)આંકલાવઆણંદશારદા સોસાયટી9979078898/903339969401/06/1969
121કનુસિંહ જાલમસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઠે.ગાયત્રી સોસાયટી990403172511/08/1965
122મનીષાબા દીપકસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદA-4 , માં ટેનામેન્ટ , સો ફૂટ રોડ997457706022/10/1973
123અરવિંદસિંહ સાલમસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરાનર્મદા કેનાલની બાજુમાં990937533901/06/1970
124પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડીપેટલાદઆણંદજલારામ સોસાયટી992520016205/08/1978
125બળવંતસિંહ રાયસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરાનિશાળ પાછળ982455742412/09/1968
126ડૉ.જયેન્દ્રસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગરJayendrasinh Narsinh Padhiyar701684564401/10/ 1979
127આશિષસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા , રામદેવજી મંદિર પાસે873294359223/8/1997
128સંજયસિંહ રાવજીસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાપરબડી ફળિયું982418750401/06/1985
129બચુસિંહ ચતુરસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદપંચાલ ફળિયું799013805331/05/1967
130વિજયસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારદણોલીપાદરાવડોદરા391421968702308324/07/1984
131ગણપતસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440991391239101/06/1969
132રણધીરસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા , રામદેવજી મંદિર પાસે992546346829/12/1974
133ભરતસિંહ રાવતભા પઢિયારમોણપર(તળાજા સ્ટેટ)મહુવાભાવનગરઠે- કન્યા શાળાની બાજુમા 999880552001/01/0977
134કુંવર ઉપેન્દ્દસિંહ પરિહારદિલ્હીદિલ્હીદિલ્હી9911577900
135રાજેશસિંહ ડાહ્યાભા પઢિયારઆંકલાવ (ચમારા)આંકલાવઆણંદનવું ફળિયું , સાકરબા ની ખડકી સામે992558679002/12/1976
136અલ્પેશસિંહ ચંદુભા પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદભાથીજી ફળિયું,બાલ મંદિરનજીક991323243102/10/1984
137મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારવઘાસીઆણંદઆણંદદૂધ મંડળી પાસે,સુરજ ફાર્મ820057037401/06/1985
138ઠાકોર સાહેબ જશપાલસિંહજી મહેન્દ્દસિંહજી પઢિયારએકલબારાપાદરાવડોદરાદરબારગઢ997939619506/11/1981
139કનુભા ઠાકોરસિંહ પઢિયાર (વનછરાવાળા)વડોદરાવડોદરાવડોદરાE-58,નંદનવન સોસાયટી,કલાદર્શન ચોકડી નજીક,BPS SCHOOL,વાઘોડિયારોડ.992576498724/05/1966
140રમેશસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાA/7,પ્રિતમનગર સોસાયટી ,બાપોદ જકાતનાકા ,વાઘોડિયા રોડ987952731111/05/1964
141વિજયસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારટીંબીપુરાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-3914409909591688
142ઠાકોર સાહેબ શક્તિસિંહજી ધમેઁન્દ્દસિંહજી પરિહારખાંધાકરજણવડોદરાદરબારગઢ9904787766
143સતીશસિંહ રાયસિંહ રામસિંહ પઢિયારછાણી જકાત નાકાવડોદરાવડોદરા26/B Akshat Nagar Soc., New Sama Road, Chhani Jakat Naka, Vadodara-02999896822605/03/1972
144દેવાંગસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારસુભાનપુરાવડોદરાવડોદરા7/B,પરશોતામન ચાલ,જલારામ મંદિર સામે987947535112/10/1981
145વખતસિંહ રાયસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરાધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર990907448322/07/1976
146મુકેશસિંહ પુજાભા પઢિયારસોમજીપુરાપાદરાવડોદરામું.પો. સોમજીપુરા997901501631/12/1985
147રમેશસિંહ જીતુંભા પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440957435836501/06/1975
148રણજીતસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440973755532330/04/1968
149ફતેસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440968790972622/04/1946
150વિજયસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440992434906701/09/ 1985
151ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440982540954912/10/1984
152જીગીશાબા ભુપેન્દ્રસિંહપઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 968765334313/06/1990
153ભાર્ગવીબા ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 962471349606/12/1994
154ગીરવતસિંહ અમરસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440990959768601/06/1982
155ખેંગારસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440972314190701/08/1949
156મુકેશસિંહ ઉફેઁ (શંકરસિંહ) રમેશસિંહ પઢિયારઆણંદ (અંબાવ)આણંદઆણંદગણેશ ચોકડી પાછળ,મંગળપુરા રોડ,પ્રાથમિક શાળા પાસે.846089880215/01/1991
157કિરણસિંહ જેસંગભા પઢિયારદિવાળીપુરાવડોદરાવડોદરાઠે - મકાન નંબર - 29 ,દિવાળીપુરા ગામ , જુના પાદરા રોડ , વિદ્યુત બોર્ડ પાછળ , ભાથીજી મંદિર પાસે982498137530/11/1976
158સંજયસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાસુહાર્દ સેલ્સ , FF-14 ,આત્મીય હાઈલાઈટ્સ , મકરપુરા મેઈન રોડ , માણેજા ક્રોસિંગ નજીક ,909997841412/07/1990
159જીતેન્દ્દસિંહ લાખાજી પઢિયારરાણપરબાબરાઅમરેલી7801903690
161મયુરસિંહ સામંતસિંહ પઢિયારમિયાગામકરજણવડોદરાઠે - મહાદેવ ફળિયું ,957406410222/06/1996
162રવિરાજસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક999857380318/09/1991
163નરેન્દ્દસિંહ વિરસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક760070813613/12/1981
164ધર્મેન્દ્રસિંહ રતિલાલભા પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું,ડભોઇ રોડ972462828111/11/1980
165ભરતસિંહ માધુભા પઢિયારTHANEBOMBEYBOMBEY2/SINDE NIVAS GROUND KISANNAGAR N.1 PANCHPARMESVAR ROAD WAGLESATET THANE993021708010/11/1964
166કિશોરસિંહ લાખુભા પઢિયારનાની ધૂફીઅબડાસાકચ્છહાલ મુંબઈ ઘાટકોપર981964673711/09/1974
167રમેશસિંહ ભીખુભા પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરા20, રોયલ વીલા ડુપ્લેક્ષ, ડભોઇ -વાઘોડિયા રીંગ રોડ ,વડોદરા-25948445445901/06/1964
168જયેશસિંહ વિક્રમસિંહ પઢિયારવણાદરાડભોઇવડોદરાચાવડા ફળિયું953703670722/09/1996
169રાજેશસિંહ બાબુભા પઢિયારઆણંદઆણંદઆણંદમોરિયાની કુઈ , વિદ્યા ડેરી સામે982483877528/08/1975
170રાજેશસિંહ ચંદ્દસિંહ પઢિયારજુના તવરાભરૂચભરૂચનવી વસાહત972532431820/08/1977
171અમિતસિંહ રમણસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ ફળિયું,ડભોઇ રોડ - 390004816045823803/06/1986
172બાલુભા ગેમલસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાસીમ વિસ્તાર972455530201/07/1978
173પ્રવીણસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદમોટું ફળિયું -388520735999940729/05/1995
174કનકસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક972345873301/06/1958
175રમેશસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજ્પુર)પાદરાવડોદરામોટી નર્મદા નહેર પર , ખેતર માં , મુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440972693846601/06/ 1973
176સંકેતસિંહ મફતસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક749095794110/01/2000
177અશોકસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા)વડોદરાવડોદરાA-21 , રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ , મુન્જાલ પાર્ક પાછળ , રામી સ્કૂલ નજીક ,લક્ષ્મીપુરા રોડ - 390023989850855229/09/1974
178હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયારરાયપુરાવડોદરાવડોદરાઠે - પરબડી પાસે - 391410972305951814/06/1983
179ઈશ્વરસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ990456489401/06/1970
180પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાકાશીયા વગો992563115825/09/1985
181RAJESHSINH MAHENDRASINH PARIHARKOTA , RAJSHTHANKOTAKOTAHOUSE NO -152 , JAI SHREE VIHAR KAITHUN ROAD9829424033 & 969477278616/03/1972
182જશવંતસિંહ મહીજીભા પઢિયારકહાનવાડી હાલ થર્મલઆંકલાવઆણંદમહાદેવ ફળિયું706900378921/11/1961
183ભવનેશસિંહ હશમુખસિંહ પઢિયારવાસણાગામઅમદાવાદઅમદાવાદબી-12,શ્રીરામપાર્ક સોસાયટી,વાસણા બેરેજ રોડ - 38007999880222514/12/1993
184જોરૂભા વિસાજી પઢિયારગળથર (તળાજા સ્ટેટ)મહુવાભાવનગરગળથર (તળાજા સ્ટેટ)942819951908/03/1985
185જશવંતસિંહ રતનસિંહ પઢિયારરઢિયાપુરાવડોદરાવડોદરાટેકરી ફળિયું ,મુ- નંદેસરી972748877713/03/1982
186ભાવુભા કનુભા પઢિયારજાંબુડા તળાજા સ્ટેટમહુવાભાવનગરપો-નાના ખુતાવાડા834727272008/07/1990
187નીમેશસિંહ વિનોદસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું,ડભોઇ રોડ971208683925/09/1990
188અલ્પેશસિંહ વિનોદસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ ફળિયું, ડભોઇ રોડ992504764928/04/1987
189મહેશસિંહ પુંજાભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી તલાવડી પાસે972707846121/11/1984
190શૈલેષસિંહ મણીલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું957465963102/09/1989
191રણજીતસિંહ મગનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું909984820624/09/1979
192પ્રવીણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદસહકારનગર સોસાયટી,ગંગાપાર્ક સામે942717636225/01/1973
193મેહુલસિંહ શિવસિંહ પઢિયારનવાપુરાઆંકલાવઆણંદમુજપરા ફળિયું966267855517/07/1990
194રાજેશસિંહ ડાહ્યાભા ભગવાનસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઅંબાલીપુરા,પ્રજાપતિ ફળિયું.953731524909/05/1991
195અર્જુનસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદશેરડીયા પુરા972673101501/05/1982
196ઈશ્વરસિંહ કાળુંભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદસેવા સહકારી મંડળી પાસે.926506968301/06/1966
197દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદગણેશ સોસાયટી,આઈ ટી આઈ રોડ989846308927/07/1975
198રામસિંહ રામજીસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક972541401609/01/1972
199હર્ષદસિંહ સંપતસિંહપઢિયારપાદરા (સાદરા)પાદરાવડોદરા૬૩,મહાપ્રભુજી સોસાયટી બેઠક મંદિર,743490990001/06/1974
200ખુમાનસિંહ રામસિંહ પઢિયારઆંકલાવ ( કહાનવાડી )આંકલાવઆણંદ47 , ઇન્દ્રવીલા સોસાયટી , બસ સ્ટેન્ડ નજીક - આંકલાવ21892654823701/06/ 1978
201ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદપીપળાવાળું ફળિયું982551953422/12/1998
202જયદીપસિંહ રામસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદગણેશ સોસાયટી,આઈ ટી આઈ રોડ910404440422/12/1998
203મનુસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું9913561189 & 926527042210/02/1976
204દિપકસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા પાદરાવડોદરાઠે -સીમ વિસ્તાર , ધોબીકુવા , પો-મહુવડ ,તા-પાદરા , જિ -વડોદરા957480989030/08/1988
205કનુભા રમેશસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઠે -જય માતાજી નર્સરી ફાર્મ - આસોદર આંકલાવ રોડ973713617115/02/1988
206રવિન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ પઢિયારઆંકલાવ( કોઠીયાખાડ)આંકલાવઆણંદઠે - અંબિકા સોસાયટી , એસ્સાર પેટ્રોલ પંપ ની સામે989808465010/10/1980
207પરબતસિંહ ભાવસિંહ પઢિયારકણભાબોરસદઆણંદઠે -સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે972337933231/05/1953
208હિતેશસિંહ દેસાઈસિંહ પઢિયારપોરવડોદરાવડોદરાઠે- 92 ,અંબિકા નગર સોસાયટી ,કાલુપુર બાંક નજીક971486753314/11/1984
209કાન્તિસિંહ શનાભા પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદઠે-લોલપુરા માં , વોટર વર્કસ પાસે997828562625/12/1965
210ઇન્દ્રજીતસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર
વણછરા પાદરા વડોદરાઠે-વડ વારુ ફળિયું 987975063809/02/1984
211ભીમદેવસિંહ બચુભા પઢિયાર
સરતાનપરતળાજાભાવનગરઠે-મહાકાળી કૃપા , મું -પો - સરતાનપર (બંદર ) ,તા- તળાજા , જિ - ભાવનગર , ૩૬૪૧૪૦875824323915/02/1975
212ફતેસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારકહાનવાડી આંકલાવઆણંદઠે-મહાદેવ વારુ ફળિયું 942785969427/03/1973
213સંજયસિંહ કનુભા પઢિયાર જામ્બુવાગામવડોદરાવડોદરાઠે- રઘુનાથ કોલોની , બગીચા પાસે 973704373001/09/1984
214ભુપેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારઅકોટાવડોદરાવડોદરા26/366 GHB , હનુમાનજી મંદિર નજીક - અકોટા942887626012/09/1986
215રમેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર દરજીપુરા વડોદરાવડોદરાપહેલું ફળિયું ,ગોલ્ડન ચોકડી પાસે 814111986022/10/1986
216ગંભીરસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર માંજલપુર વડોદરાવડોદરાA -303 , લાલ રેસીડન્સી , સન્માન પાર્ક ની બાજુમાં ,માંજલપુર - વડોદરા 992566964601/06/1962
217જયસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ ઠે-A-27 ,વેદાન્ત સોસાયટી ,HDFC બેંક ની બાજુમાં ,અર્બુદાનગર -2 ની બાજુમાં , લીંક રોડ -ભરૂચ 987980377701/06/1964
218 વિક્રમસિંહ છગનસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાઠે- 104 - ઉમિયા ફ્લેટ , આનંદપુરા - કોઠી રોડ - રાવપુરા - વડોદરા 9825719606 & 982463789712/08/1974
219જયેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું , ડભોઈ રોડ951086846320/09/1986
220હિતેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર પાદરા પાદરા વડોદરારાજાપાર્ક સોસાયટી 971438892319/12/1978
221ગજેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર મોભારોડ પાદરા વડોદરા18 -સંતોષનગર સોસાયટી -1 769858709401/01/1982
222જયંતિસિંહ પરબતસિંહ પઢિયારભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ મકાન નંબર -23/38 ,અયોધ્યાનગર , લીંક રોડ - ભરૂચ 9265765311 & 971453492005/11/1966
223દિનેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ નંદનવન રોડ 9825751178 & 942695517821/06/1973
224જગદીશસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારચોકારીપુરા (સિંધરોટ )વડોદરાવડોદરામું-ચોકારીપુરા , પો-સિંધરોટ , તા-વડોદરા ,જિ-વડોદરા 982415903901/06/1979
225પ્રદીપસિંહ દિનેશસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદ આણંદ ઠે-ગણેશ ચોકડી ,મું-વાસદ ,તા-આણંદ ,જિ -આણંદ 955867680910/06/2000
226સુરેન્દ્રસિંહ બાલુભા પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા )વડોદરાવડોદરાઠે -ઘર નંબર -552 , માધવપાર્ક - લક્ષ્મીપુરા ગામ , ગોરવા પાસે , વડોદરા 9724319246 & 972431924901/06/1950
227અરુણસિંહ પરષોત્તમભા પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ ઠે-ગામમાં 9898364243 & 845951017915/02/1986
228શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામ આંકલાવ આણંદ ઠે -આંબેખાડ સીમ , 957486028715/10/1994
229દિલીપસિંહ મનુભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે-પંચાલ ફળિયું 704383820018/03/1988
230અભેસિંહ વહેરીભા પઢિયારઊંડેરા વડોદરાવડોદરાઠે- C-92 , પુષ્પક ટાઉનશીપ - રીફાઈનરી રોડ 990413250901/06/1960
231ઘનશ્યામસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ (હ)આંકલાવ આણંદ તાવડીયા પુરા 812852684231/10/1976
232જયંતિસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ ( હ )આંકલાવ આણંદ ઠે-મકવાણાપુરા 972410671102/11/1978
233નરેન્દ્રસિંહ સજજનસિંહ પઢિયારગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે-સ્વામિનારાયણ મંદિર નજીક , સુથાર ફળિયું - 388520917336403415/05/1994
234મહેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરાવડોદરાA-405 ,સહજાનંદ ફ્લેટ ,સ્વામિનારાયણ મંદિર ની પાછળ -અટલાદરા 937493505101/07/1980
235રવિન્દ્રસિંહ વીઠ્ઠલસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાD-25 , ગજાનન પાર્ક ,જી .આઈ .ડી .સી - વરસર મેઈન રોડ -વડોદરા 987941068501/06/1965
236રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરાઠે-ગરાસીયા વાડ 982418125801/06/1961
237પ્રકાશસિંહ શનાજી પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ ઠે-મહી કેનાલ સોસાયટીની બાજુમાં 7600033261 & 972432479505/01/1975
238રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઅંબાલી આંકલાવ આણંદ ઠે-પ્રતાપપુરા સીમ વિસ્તાર 958656852810/10/1986
239મહેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરા વડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ 7016721528
5/8/1983
240સુરેશસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ ઠે- 13 પાર્થ ટીચર્સ સોસાયટી ,100 ફૂટ રોડ
9913121509
1/5/1976
241મુકેશસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર કપુરાઈ
વડોદરા
વડોદરા
ઠે-સરપંચ વાળું ફળિયું , ડભોઇ રોડ 971275467015/03/1987
242રણજીતસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરા વડોદરાઠે-મોટા એકલબારા 972771760801/06/1976
243સરદારસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે-દેવપુરા 991300876431/05/1975
244મહેન્દ્રસિંહ વિનુભા પઢિયારબામણગામ આંકલાવ આણંદ ઠે-રબારી વાળું ફળિયું 955872552118/01/1991
245વિક્રમસિંહ નટુભા પઢિયાર મોણપર ( તળાજા સ્ટેટ )મહુવા ભાવનગર ઠે-મોણપર987981788908/07/1994
246હરદેવસિંહ જોધુભા પઢિયાર ભાવનગર
( મૂળ-ગળથર )
ભાવનગર ભાવનગર ઠે-D/2 ,ગૌતમ નગર ,આખલોલ જકાત નાકાની સામે 968789445416/06/1995
247વિક્રમસિંહ ભીખુભા પઢિયાર ટીટોડીયા મહુવા ભાવનગર પીન કોડ -364295997929052806/04/1977
248મહેન્દ્રસિંહ જીણકુભા પઢિયાર મોણપર ( તળાજા સ્ટેટ મહુવા ભાવનગર પીન કોડ -364295909937897105/06/1993
249અલ્પેશસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારમાણેજા વડોદરાવડોદરાD-5 ,વ્રજ દર્શન સોસાયટી 982597720216/01/1981
250લીલેન્દ્રસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 987950396918/09/1970
251જગદીશસિંહ દામોદરસિંહ પઢિયારજુના તવરા ભરૂચ ભરૂચ 29 - ગોપાલનગર સોસાયટી 909995569431/12/1974
252મોહનસિંહ પુંજાભા પઢિયારમોભારોડ પાદરા વડોદરા18-સંતોષનગર સોસાયટી - 1 ,968753646801/06/1955
253સંજયસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર માણેજાવડોદરાવડોદરાC-203 ,શિવાંગ ફ્લેટ ,ઓમકાર ગ્રીન , રાજપૂત ભવન પાસે ,909997841412/07/1990
254અભીજીતસિંહ વનરાજસિંહ પઢિયાર સુરેન્દ્રનગરસુરેન્દ્રનગરસુરેન્દ્રનગર4-વિવેકાનંદ સોસાયટી બ્લોક નંબર 14 ની સામે ,ન્યુ જંકશન રોડ ,ABHIJAL ,ઓમ પાર્ક નજીક, પીનકોડ 363001922764899929/05/1984
255રાજેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચિપડ , પંપ વાળું ફળિયું ,પીન -391760972707114320/01/1990
256રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર વિશ્વામિત્રી -વડોદરાવડોદરાવડોદરાઠે-મહાકાલી મંદિર નજીક -વિશ્વામિત્રી - વડોદરા 851116171501/06/1961
257પંકજસિંહ હરિસિંહ પઢિયાર મહાપુરા વડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-સેવાસી , ઠે-સામું ફળિયું ,pin-391101973725662306/04/1977
258ખુમાનસિંહ ધુળસિંહ પઢિયાસામોજ જંબુસર ભરૂચ ઠે-એડવોકેટ એન્ડ નોટરી -ગુજરાત હાઈકોર્ટ 989884023502/08/1966
259ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર મહાપુરા વડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-સેવાસી , ઠે-આસોપાલવ વાળું ફળિયું , 391101982506597325/08/1971
260અર્જુનસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરાઠે-મેલડી માતાના મંદિરની નજીક ,982506436217/07/1976
261ભીમસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર લોલાપાદરા વડોદરાઠે-મોટું ફળિયું 972657432318/12/1969
262વિજયસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 756720215110/01/1987
263 સુરેશસિંહ વિઠ્ઠલસિંહ પઢિયારકપુરાઈ વડોદરાવડોદરાઠે-પંચાયત ઓફીસ પાછળ 960100887823/04/1976
264વિપુલસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરાઠે-દેવપુરા 997965894204/07/1978
265દોલતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ ઠે-પઢિયાર ખડકી 972542151401/06/1945
266હરમાનસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાઠે--રેલાઈપુરા99256502860106/1972
267મુકેશસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર -પાદરાપાદરા વડોદરાઠે-127 ,ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી ,પરણામી અગરબત્તી પાસે 990953382315/09/1983
268અજયસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચીપડ ,ઠે-પંપ વાળું ફળિયું
81417689661/9/1991

269જયેશસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચીપડ , ઠે-પંપ વાળું ફળિયું
799073985822/07/1993

270 અમિતસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરાઠે-ડેરી વાળું ફળિયું 749002807324/04/1994
271ભરતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- ચારી તલાવડી સીમ વિસ્તાર 990417187101/06/1987
272મહેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ ઠે-મહાકાળી મંદિર 9574399780 & 972382819415/03/1963
273બળવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 5-B , ગાયત્રી નગર સોસાયટી વાઘોડીયા રોડ ,બાપોદ રંગવાટીકા નજીક ,વડોદરા 947827265317/09/1984
274મહેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયારલાલપુરા (વડોદરા ) વડોદરાવડોદરાભાથીજી વાળુ ફળીયુ ,રામપુરા (લાલપુરા), નવા યાર્ડ 982505136514/05/1970
275ખુમાનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર ભરુચ ( મુળ-નરશિપુરા)ભરુચભરુચ175 ,ધર્મેંદ્રસિંહ સોસાયટી ,ઝાડેશ્વર રોડ ,ભોલાવ -ભરુચ 701651701901/06/1972
276રવિસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર મારેઠાવડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-માણેજા9773245232 & 846921544416/11/2001
277વિક્રમસિંહ સામતસિંહ પઢિયાર
આંકલાવ
આંકલાવ આણંદ નાનો વાંટો , કહાનવાડી વાળુ ફળીયુ
9925325662
5/8/1979
278ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયર
અંકલેશ્ર્વર
અંકલેશ્ર્વર ભરુચ119-ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટી ,વાડીયા રોડ ,તપોદ પાટીયા
7600480939
10/1/1977
279પ્રવિણસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર
એકલબારા
પાદરા વડોદરાભાવપુરા -નાના એકલબારા
8154870017
1/6/1980
280પુનમસિંહ મણીભા પઢિયાર
બામણગામ
આંકલાવ આણંદ હાથી દેવજીનો ટેકરો
9979561087
1/6/1972
281મહેશસિંહ વિનુભા પઢિયાર
બોદાલ
બોરસદઆણંદ વાઘજીપુરા ,પરા વિસ્તાર -હરખાપુરા રોડ
9723548917
13/12/1987
282સુરેશસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ફતેપુરાપાદરાવડોદરાપો-જાશપુર ,ઠે-દુધ ડેરી વારુ ફળીયુ 756753326817/02/1984
283વિજયસિંહ બચુભા પઢિયાર ખંભાતખંભાતઆણંદ 1621 ,રબારી વાડ ,શકરપુરા -ખંભાત-388620990453246323/11/1980
284અરવિંદસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ ઠે-તુલજા ભવાની પ્લોટ 989814080718/01/1968
285ઉન્મેષસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ ઠમાતૃછાયા હોમ ,આશ્રમ રોડ 955819033320/02/1994
286સુરેશસિંહ નરૂભા પઢિયાર કપુરાઈવડોદરાવડોદરા
287જગદીશસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવઆણંદ ઠે-કિલા શેઠની ખડકી 704658226801/06/1978
288મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે-હાથી દેવજીનો ટેકરો 973780877531/07/1992
289પ્રકાશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે-હાથી દેવજીનો ટેકરો 9909449362
290કમલેશસિંહ જ્યન્તિસિંહ પઢિયાર શ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાઠે-પોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 987962823120/07/1974
291 ચિરાગસિંહ લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાઠે-પોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 878069370724/07/1997
292વિપુલસિંહ શનાજી પઢિયાર નાનીશેરડી બોરસદ આણંદ ઠે-મોટું ફળિયું 9909178566 & 955898257213/11/1987
293ભરતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 972370686404/05/1985
294દિપકસિંહ દલપતસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 971205641522/10/1994
295સંજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 814079484401/09/1987
296દિલીપસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર -કોઠીયાખાડબોરસદ બોરસદ આણંદ ઠે- ભક્તિ નંદન સોસાયટી ,૧૦૦ ફૂટ રોડ 997857159301/03/1975
297દિપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદ ( પિલોદરા )બોરસદ આણંદ ઠે-ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક , રાઠોડ ચોકડી નજીક , 100 ફૂટ રોડ 992532549405/03/
298ડોક્ટર મહેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠિયાખાડ)બોરસદ આણંદ ઠે-સંજીવની હોસ્પીટલ 997989751426/02/1975
299હિતેશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવઆણંદ ઠે-સરદાર ચોક , મુજપુરા ફળિયું 987930599809/11/1986
300ગણપતસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ851175136501/06/1976
301પ્રતાપસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર મુજપુર (મીયાકુવો) પાદરાવડોદરાજિલ્લા પંચાયત સદસ્ય 999814719401/06/1958
302શૈલેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ834714398203/09/1988
303અર્જુનસિંહ માનસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ982568882901/06/1973
304હરિદેવચંદ્રસિંહ નટવરસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ769863442502/12/1977
305પ્રકાશસિંહ કાન્તિસિંહ પઢિયાર કંસારી ખંભાતઆણંદ 8734857480
306અશ્વિનસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર પાદરા પાદરા વડોદરા9726710852
307મહેન્દ્રસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ઘાયઝપાદરા વડોદરાઠે- દૂધ ડેરી પાસે 972474025028/10/1974
308અરવિંદસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા આંકલાવઆણંદ ઠે- માધવપુરા 9558921793
309વિજયસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- શાહપુરા9723541200
310સંજયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર ચોકારી - ચોરા વિસ્તાર પાદરા વડોદરાઠે-ચોરા વિસ્તાર 972399790921/01/1988
311ધનેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર કીન્ખલોડબોરસદઆણંદ ઠે-ભાથીજી મંદિર વાળું ફળિયું 9978789004 & 972657900419/07/1975

4 thoughts on “આજીવન સભ્યશ્રીઓની યાદી

    1. રાજદીપસિંહ બાપુ આપનું પૂરું સરનામું લાખો.

Leave a Reply to Kanubhai Padhiyar Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *