ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લો રકમ હેતુ જમા કરાવ્યા તારીખ
1દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદબોરસદઆણંદ2500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ11/10/2017
2મનીષાબા દીપકસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ2500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ22/10/2017
3જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયારએકલબારાપાદરાવડોદરા1611પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ06/12/ 2017
4દીપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ07/12/2017
5હશમુખસિંહ કાભાઇસિંહ પઢિયારનંદેસરીવડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ27/12/2017
6 બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા500પુત્રી આરતીબા ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
7વિરેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારમકરપુરાવડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
8ક્રૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરુચ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
9પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડી પેટલાદઆણંદ500પુત્રીના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/08/2018
10દક્ષાબા સુરસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ09/05/2018
11 કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પુત્રી જાનાકીબા નાં જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ11/05/2018
12પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/05/2018
13કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ01/06/2018
14ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆમ્બેખળા (હાલ ભાવનગર)ભાવનગરભાવનગર251પિતાજી પ્રતાપસિંહ ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ02/06/2018
15યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર ( હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/06/2018
16વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયારગાજણાબોરસદઆણંદ2100પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/06/2018
17હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર રાયપુરા પાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ14/06/2018
18જીતેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરા1121પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ22/06/2018
19રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા5000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/06/2018
20પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર વડુ પાદરાવડોદરા151 પુત્ર જતીનસિંહના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/06/2018
21યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501ધર્મપત્ની નયનાબા નાં જન્મ દિવસે ભેટ 25/07/2018
22હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયારમુજપુર-રેલઈપુરાપાદરાવડોદરા501પુત્રી ભાર્ગવીબા ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ30/07/2018
23હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર -મુજપુર -રેલાઈપુરા પાદરાવડોદરા1000પુત્ર મિતરાજસિંહ ના જન્મદિવસ નિમીત્તે ભેટ 30/07/2018
24ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિવસે નિમીત્તે ભેટ 02/08/2018
25દેવપ્રિયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર      સાદરાપાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ04/082018
26પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ500પુત્ર હિમાંશુ નાં જન્મ દિવસ ની ભેટ06/08/2018
27પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ500પુત્રી હેતવીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ06/08/2018
28,નિકુલસિંહ કનુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ07/08/2018
29મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુર- બાંધ્યાપુલપાદરાવડોદરા500પુત્ર રઘુવીરસિંહ ના જન્મ દિવસ ની ભેટ10/08/2018
30પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડી પેટલાદઆણંદ500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ13/08/2018
31 બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા500 પુત્ર ગોપાલસિંહના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ16/08/2018
32યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501પુત્ર ઉત્સવસિંહ ના જન્મ દિવસ ની ભેટ22/08/2018
32રાજેશસીંગ પરિહાર કોટા,રાજસ્થાન1001પુત્ર શ્રી રીતિકસીંગ પરિહાર ના જન્મ દિન ની નિમિતે ભેટ22/08/2018
33ક્રૃષ્ણકાંતસિંહ શીવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરુચ501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ27/08/2018
34ડાઁ.જયેન્દ્દસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગર1000ભાણીબાના જન્મ દિન નિમિત્તે ભેટ27/08/2018
35અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા (હાલ આણંદ)આંકલાવઆણંદ1001પોતાના તથા ધર્મ પત્નીના જન્મ દિવસ ની ભેટ01/09/2018
36દિલીપસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરા1111પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ07/09/2018
37પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરાવડોદરા501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ09/09/2018
38રમેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર આજવા રોડ - વડોદરા વડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ17/09/2018
39પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર
મુજપુર પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ25/09/2018
40મફતસિંહ જેશંગભા પઢિયારવઘાસી આણંદ આણંદ 1100પોતાની પુત્રી કાવ્યાબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ27/09/2018
41જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયાર પાદરાપાદરાવડોદરા1100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ27/09/2018
42ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુર વડોદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ29/09/2018
43હિતેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ29/09/2018
44ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદ2100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ29/09/2018
45ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાત આણંદ 201પોતાના પુત્ર કૃષ્ણકુમારસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 01/10/2018
46સંજયસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ1100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ11/10/2018
47દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ2500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ11/10/2018
48ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ12/10/2018
49જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરાવડોદરા 500 પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ12/10/2018
50દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદઆણંદ 251પોતાની પુત્રી અસ્મીતાબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ16/10/2018
51ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાત આણંદ 201પોતાની પુત્રી લક્ષ્મીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ17/10/2018
52જોરુભા વિશાજી પઢિયાર તળાજા તળાજા ભાવનગર 201પોતાની પુત્રી ઉર્વશીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ17/10/2018
53યોગેશાસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા 2500પોતાના પુત્ર ચિંતનસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 20/10/2018
54મનિષાબા દીપકસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠીયાખાડ )બોરસદ આણંદ 2500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ23/10/2018
55પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરા આંકલાવઆણંદ 1001પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ25/10/2018
56ગોપાલસિંહ પુંજાજી પઢિયારકરમસદ આણંદઆણંદ 1500 ધર્મપત્ની શ્રીમતિ શીતલબેનના જન્મ દિવસની ભેટ 30/10/2018
57દિપકસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરા 501પોતાના પુત્ર યુવરાજસિંહ ના જન્મદિવસે દાન ભેટ 02/11/2018
58ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરા 501પોતાની પુત્રી દેવાંશીકુંવરબા ના જન્મદિવસે દાન ભેટ 02/11/2018
59રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ11/11/2018
60તખતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમારેઠા વડોદરાવડોદરા1001 પોતાના પુત્ર રવિસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 16/11/2018
61 કૌશિકસિંહ બી પઢિયારમાણેજા વડોદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ24/11/2018
62રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરા 500પોતાની પુત્રી ગાયત્રીકુંવરબા ના જન્મદિવસે દાન ભેટ 03/12/2018
63 કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર - -જંબુસરજંબુસરભરૂચ 501પોતાના પુત્ર શિશિરરાજસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 06/12/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *