ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લો રકમ હેતુ જમા કરાવ્યા તારીખ
1દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદબોરસદઆણંદ2500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ11/10/2017
2મનીષાબા દીપકસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ2500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ22/10/2017
3જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયારએકલબારાપાદરાવડોદરા1611પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ06/12/ 2017
4દીપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ07/12/2017
5હશમુખસિંહ કાભાઇસિંહ પઢિયારનંદેસરીવડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ27/12/2017
6 બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા500પુત્રી આરતીબા ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
7વિરેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારમકરપુરાવડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
8ક્રૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરુચ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
6પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડી પેટલાદઆણંદ500પુત્રીના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/08/2018
7દક્ષાબા સુરસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ09/05/2018
11 કનકભાઈ રણછોડભાઈ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પુત્રી જાનાકીબા નાં જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ11/05/2018
8પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/05/2018
13કનકભાઈ રણછોડભાઈ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ01/06/2018
14ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆમ્બેખળા (હાલ ભાવનગર)ભાવનગરભાવનગર251પિતાજી પ્રતાપસિંહ ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ02/06/2018
15યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર ( હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/06/2018
9વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયારગાજણાબોરસદઆણંદ2100પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/06/2018
10હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર રાયપુરા પાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ14/06/2018
11જીતેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરા1121પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ22/06/2018
12રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા5000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/06/2018
20પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર વડુ પાદરાવડોદરા151 પુત્ર જતીનસિંહના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/06/2018
21યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501ધર્મપત્ની નયનાબા નાં જન્મ દિવસે ભેટ 25/07/2018
13હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયારમુજપુર-રેલઈપુરાપાદરાવડોદરા501પુત્રી ભાર્ગવીબા ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ30/07/2018
14હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર -મુજપુર -રેલાઈપુરા પાદરાવડોદરા1000પુત્ર મિતરાજસિંહ ના જન્મદિવસ નિમીત્તે ભેટ 30/07/2018
15ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિવસે નિમીત્તે ભેટ 02/08/2018
25દેવપ્રિયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર      સાદરાપાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ04/082018
16પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ500પુત્ર હિમાંશુ નાં જન્મ દિવસ ની ભેટ06/08/2018
17પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ500પુત્રી હેતવીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ06/08/2018
28,નિકુલસિંહ કનુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ07/08/2018
18મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુર- બાંધ્યાપુલપાદરાવડોદરા500પુત્ર રઘુવીરસિંહ ના જન્મ દિવસ ની ભેટ10/08/2018
19પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડી પેટલાદઆણંદ500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ13/08/2018
31 બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા500 પુત્ર ગોપાલસિંહના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ16/08/2018
32યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501પુત્ર ઉત્સવસિંહ ના જન્મ દિવસ ની ભેટ22/08/2018
20રાજેશસીંગ પરિહાર કોટા,રાજસ્થાન1001પુત્ર શ્રી રીતિકસીંગ પરિહાર ના જન્મ દિન ની નિમિતે ભેટ22/08/2018
33ક્રૃષ્ણકાંતસિંહ શીવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરુચ501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ27/08/2018
21ડાઁ.જયેન્દ્દસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગર1000ભાણીબાના જન્મ દિન નિમિત્તે ભેટ27/08/2018
22અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા (હાલ આણંદ)આંકલાવઆણંદ1001પોતાના તથા ધર્મ પત્નીના જન્મ દિવસ ની ભેટ01/09/2018
23દિલીપસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરા1111પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ07/09/2018
24પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરાવડોદરા501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ09/09/2018
25રમેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર આજવા રોડ - વડોદરા વડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ17/09/2018
26પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર
મુજપુર પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ25/09/2018
40મફતસિંહ જેશંગભા પઢિયારવઘાસી આણંદ આણંદ 1100પોતાની પુત્રી કાવ્યાબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ27/09/2018
27જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયાર પાદરાપાદરાવડોદરા1100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ27/09/2018
42ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુર વડોદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ29/09/2018
43હિતેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ29/09/2018
44ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદ2100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ29/09/2018
45ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાત આણંદ 201પોતાના પુત્ર કૃષ્ણકુમારસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 01/10/2018
28સંજયસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ1100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ11/10/2018
29દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ2500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ11/10/2018
30ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ12/10/2018
31જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરાવડોદરા 500 પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ12/10/2018
32દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદઆણંદ 251પોતાની પુત્રી અસ્મીતાબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ16/10/2018
51ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાત આણંદ 201પોતાની પુત્રી લક્ષ્મીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ17/10/2018
33જોરુભા વિશાજી પઢિયાર તળાજા તળાજા ભાવનગર 201પોતાની પુત્રી ઉર્વશીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ17/10/2018
53યોગેશાસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા 2500પોતાના પુત્ર ચિંતનસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 20/10/2018
34મનિષાબા દીપકસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠીયાખાડ )બોરસદ આણંદ 2500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ23/10/2018
35પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરા આંકલાવઆણંદ 1001પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ25/10/2018
56ગોપાલસિંહ પુંજાજી પઢિયારકરમસદ આણંદઆણંદ 1500 ધર્મપત્ની શ્રીમતિ શીતલબેનના જન્મ દિવસની ભેટ 30/10/2018
36દિપકસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરા 501પોતાના પુત્ર યુવરાજસિંહ ના જન્મદિવસે દાન ભેટ 02/11/2018
37ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરા 501પોતાની પુત્રી દેવાંશીકુંવરબા ના જન્મદિવસે દાન ભેટ 02/11/2018
59રમેશભાઈ હરમાનભાઈ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ11/11/2018
38તખતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમારેઠા વડોદરાવડોદરા1001 પોતાના પુત્ર રવિસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 16/11/2018
39 કૌશિકસિંહ બી પઢિયારમાણેજા વડોદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ24/11/2018
62રમેશભાઈ હરમાનભાઈ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરા 500પોતાની પુત્રી ગાયત્રીકુંવરબા ના જન્મદિવસે દાન ભેટ 03/12/2018
63 કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર - -જંબુસરજંબુસરભરૂચ 501પોતાના પુત્ર શિશિરરાજસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 06/12/2018
40દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા 1000પોતાના જન્મદિવસની ભેટ07/12/2018
41જયદિપસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડ બોરસદ આણંદ 501પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 12/12/2018
66યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરા 501પોતાના પુત્ર ચૈતન્યસિંહ નાં જન્મદિવસની ભેટ 12/12/2018
42ઈશ્વરસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બંધ્યાપુલપાદરાવડોદરા 501 પોતાની પુત્રી પ્રિતીબા ના જન્મદિવસની ભેટ 13/12/2018
68પોપટભાઈ ધનજીભાઈ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ 500 પોતાની પુત્રી આરતીકુંવરબા ના જન્મદિવસની ભેટ13/12/2018
69રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર - -આંકલાવઆંકલાવઆણંદ 501પોતાના પુત્ર ધાર્મિકસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ17/12/2018
43સંગીતાબા દિલીપસિંહ પઢિયાર -અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ1100 પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 28/12/2018
44ભુપેન્દ્રસિંહ -આંબેખડા આંબેખડાખંભાત આણંદ 200પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 01/01/2019
45ભુપેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર મોભારોડપાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 01/01/2019
46કનુભા ઠાકોરસિંહ પઢિયાર -(MGVCL) વાઘોડીયા રોડ-વડોદરાવડોદરાવડોદરા 501પોતાની પુત્રી કુ. દિવ્યાબા ના જન્મદિવસની ભેટ 04/01/2019
47પ્રકાશસિંહ શનાજી પઢિયાર આસોદરઆંકલાવઆણંદ 251પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 06/01/2019
48કાંતીસિંહ શનાભા પઢિયાર - -કહાનવાડીઆંકલાવઆણંદ 500પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 07/01/2019
49ધર્મેંદ્રસિંહ રતીલાલસિંહ કપુરાઇવડોદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 11/01/2019
50અર્જુનસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 15/01/2019
51મુકેશસિંહ ઉફેઁ (શંકરસિંહ) રમેશસિંહ પઢિયારઆણંદ આણંદ આણંદ 300પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 15/01/2019
52પ્રવીણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર આંકલાવઆંકલાવઆણંદ 501પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 25/01/2019
53વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર ગાજણા બોરસદ આણંદ 1001પોતાની પુત્રી નીશાકુમારી ના જન્મદિવસની ભેટ 22/02/2019
54માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર કરજણકરજણવડોદરા 1000પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 28/02/2019
55દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા 1001પોતાની પુત્રી રીધ્ધીબા ના જન્મદિવસની ભેટ 07/03/2019
56ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયાર - -અટલાદરાવડોદરાવડોદરા 1100પોતાના પુત્ર કૃણાલસિંહ ના જન્મદિવસે ભેટ 18/03/2019
57ફતેસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ) પાદરાવડોદરા 150પોતાના પુત્ર વિરાટસિંહના જન્મદિવસે ભેટ 19/03/2019
58વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર ગાજણાબોરસદ આણંદ 1500પોતાના જન્મદિવસની ભેટ 10/06/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *