ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લો રકમ હેતુ જમા કરાવ્યા તારીખ
1દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદબોરસદઆણંદ2500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટNovember 10, 2017
2મનીષાબા દીપકસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ2500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ22/10/2017
3જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયારએકલબારાપાદરાવડોદરા1611પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટJune 12, 2017
4દીપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટJuly 12, 2017
5હશમુખસિંહ કાભાઇસિંહ પઢિયારનંદેસરીવડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ27/12/2017
6 બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા500પુત્રી આરતીબા ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
7વિરેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારમકરપુરાવડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
8ક્રૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરુચ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/03/2018
9પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડી પેટલાદઆણંદ500પુત્રીના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/08/2018
10દક્ષાબા સુરસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટSeptember 5, 2018
11 કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પુત્રી જાનાકીબા નાં જન્મદિન નિમિત્તે ભેટNovember 5, 2018
12પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/05/2018
13કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટJanuary 6, 2018
14ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆમ્બેખળા (હાલ ભાવનગર)ભાવનગરભાવનગર251પિતાજી પ્રતાપસિંહ ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટFebruary 6, 2018
15યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર ( હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/06/2018
16વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયારગાજણાબોરસદઆણંદ2100પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ13/06/2018
17હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર રાયપુરા પાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ14/06/2018
18જીતેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરા1121પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ22/06/2018
19રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા5000પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/06/2018
20પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર વડુ પાદરાવડોદરા151 પુત્ર જતીનસિંહના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ23/06/2018
21યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501ધર્મપત્ની નયનાબા નાં જન્મ દિવસે ભેટ 25/07/2018
22હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયારમુજપુર-રેલઈપુરાપાદરાવડોદરા501પુત્રી ભાર્ગવીબા ના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ30/07/2018
23હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર -મુજપુર -રેલાઈપુરા પાદરાવડોદરા1000પુત્ર મિતરાજસિંહ ના જન્મદિવસ નિમીત્તે ભેટ 30/07/2018
24ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા1000પોતાના જન્મદિવસે નિમીત્તે ભેટ February 8, 2018
25દેવપ્રિયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર      સાદરાપાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટApril 6, 2018
26પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ500પુત્ર હિમાંશુ નાં જન્મ દિવસ ની ભેટJune 8, 2018
27પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ500પુત્રી હેતવીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટJune 8, 2018
28,નિકુલસિંહ કનુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટJuly 8, 2018
29મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુર- બાંધ્યાપુલપાદરાવડોદરા500પુત્ર રઘુવીરસિંહ ના જન્મ દિવસ ની ભેટOctober 8, 2018
30પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડી પેટલાદઆણંદ500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ13/08/2018
31 બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા500 પુત્ર ગોપાલસિંહના જન્મદિન નિમિત્તે ભેટ16/08/2018
32યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર (હાલ માણેજા)વડોદરાવડોદરા501पुत्र श्री उत्सवसिंह पढियारना जन्मदिन निमित्ते21/08/2018
32રાજેશસીંગ પરિહાર કોટા,રાજસ્થાન1001પુત્ર શ્રી રીતિકસીંગ પરિહાર ના જન્મ દિન ની નિમિતે ભેટ9694772786
33રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળ પાદરાવડોદરા1001પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9979690498
34ક્રૃષ્ણકાંતસિંહ શીવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરુચ501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9687698729
35ડાઁ.જયેન્દ્દસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગર1000ભાણીબાના જન્મ દિન નિમિત્તે ભેટ8141233811
36અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા (હાલ આણંદ)આંકલાવઆણંદ1001પોતાના તથા ધર્મ પત્નીના જન્મ દિવસ ની ભેટ9427859906
37દિલીપસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરા1111પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9712419941
38પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરાવડોદરા501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9824208922
39રમેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર આજવા રોડ - વડોદરા વડોદરાવડોદરા500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ7874293162
40પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર
મુજપુર પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9925631158
41મફતસિંહ જેશંગભા પઢિયારવઘાસી આણંદ આણંદ 1100પોતાની પુત્રી કાવ્યાબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ8200570374
42જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયાર પાદરાપાદરાવડોદરા1100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9898257576
43ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુર વડોદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9924063355
44હિતેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરા 501પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9824102187
45ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદ2100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9825519534
46ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાત આણંદ 201પોતાના પુત્ર કૃષ્ણકુમારસિંહ ના જન્મદિવસની ભેટ 9979444603
47સંજયસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ1100પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9979251070
48દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ2500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9998630304
49ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા 500પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9825409549
50જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરાવડોદરા 500 પોતાના જન્મ દિવસ ની ભેટ9601311630
51દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદઆણંદ 251પોતાની પુત્રી અસ્મીતાબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ9898463089
52ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાત આણંદ 201પોતાની પુત્રી લક્ષ્મીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ9979444603
53જોરુભા વિશાજી પઢિયાર તળાજા તળાજા ભાવનગર 201પોતાની પુત્રી ઉર્વશીબા ના જન્મ દિવસ ની ભેટ9428199519

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *