(પ્રતિહાર –પરિહાર –પડીહાર -પઢિયાર ) – ગોત્રચાર

વંશ –    સૂર્યવંશી      ,    પછીથી  અગ્નિવંશી  કહેવાયા

ગોત્ર –   વશિષ્ઠ     ,    કશ્યપ                                   પ્રવર તીન –    કાશ્યપ ,વત્સાર ,નેધ્રુવ 

કૂળ –   રઘુકૂળ                                                           વેદ –   યજુર્વેદ                                                     

 કૂળદેવી – ચામુંડા માતા , ગાજણ  માતા               ઉપવેદ-   ધનુર્વેદ 

કૂળદેવ-   વિષ્ણુ   કે   પુંડરિક                                   શાખા-   વાજસનેયી ,માધ્યાન્દિની 

પક્ષી –   ગરૂડ                                                            સુત્ર –   પારસ્કર ,ગૃહ્યસૂત્ર

 નિશાન-   લાલ      (સૂર્ય ચિહન  સાથે )                  મંત્ર-    ગાયત્રી

 નદી –   સરસ્વતી                                                    તીર્થ –   પુષ્કર                                                     

 વૃક્ષ –   પીપળો                                                        નગારું-   રણજીત

રાજધાની –મંડોર                                                     મહાદેવ- નીલકંઠ

ગણપતિ –એકાદંતિ                                                 તલવાર-અજીત