દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર - પ્રમુખશ્રી -Mo- 9998630304
M Sc
વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર- મહામંત્રીશ્રી -Mo-9879861510
HTAT
રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર - ઉપપ્રમુખશ્રી - Mo-9979690498
PTC
માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર- ખજાનચીશ્રી - Mo 9427951497
Accountant
પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર- સહમંત્રીશ્રી - Mo- 9510530758 & 9106249382
M Pharm
રાજેંદ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર- Mo- 9974263644
M.E (Mecanical)
ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર- Mo-9726576758
M A ,M Ed
જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયાર- Mo-9601311630
M Sc
જયેંદ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર- Mo-9904930871
B.A
રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર - Mo-8320350791
M.A ,B Ed
અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયાર- Mo-9427859906
M.A ,B Ed
દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર Mo-9016841099
M Sc ,B ed
દિપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયાર Mo-9925325494
B Com
ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયાર- Mo-9825046883 & 9898179082
B.A
લક્ષમણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર- Mo-9974439541 & 9998041949
B.A
વિનોદસિંહ રાવજીભા પઢિયાર - Mo-9979894953 & 8160493141
M.A , M Ed
પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર- Mo-9909599306
PTC
ગોપાલસિંહ પુંજાજી પઢિયાર- Mo-9913819194 & 8320109787
B.A
યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયાર Mo-9825470498
B A , B ed
રાજુભા ભલાભા પઢિયાર- Mo-7359346420 & 8780564241-
S.S.C
ઘનશ્યામસિંહ કાળુભા પઢિયાર Mo-9687688892
P T C
કિરણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર Mo- 9909533710
STD-10
મગનસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર Mo-9879936663
પશુ ડોક્ટર
ચંદ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર Mo-7567898472
B .A
મહાવીરસિંહ ગુલાબસિંહ પઢિયાર Mo-9601066071
B Sc