દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર - પ્રમુખશ્રી -Mo- 9998630304
M Sc
રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર - ઉપપ્રમુખશ્રી - Mo-9979690498
PTC
વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર- મહામંત્રીશ્રી -Mo-9879861510
HTAT
માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર- ખજાનચીશ્રી - Mo 9427951497
Accountant
પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર- સહમંત્રીશ્રી - Mo- 9510530758 & 9106249382
M Pharm
રાજેંદ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી -Mo- 9974263644
M.E (Mecanical)
ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9726576758
M A ,M Ed
જયદિપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9601311630
M Sc
રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર - ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-8320350791
M.A ,B Ed
ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9825046883 & 9898179082
B.A
જયેંદ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9904930871
B.A
લક્ષમણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9974439541 & 9998041949
B.A
વિનોદસિંહ રાવજીભા પઢિયાર - ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9979894953 & 8160493141
M.A , M Ed
અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9427859906
M.A ,B Ed
પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9909599306
PTC
ગોપાલસિંહ પુંજાજી પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-9913819194 & 8320109787
B.A
રાજુભા ભલાભા પઢિયાર- ટ્રસ્ટીશ્રી-Mo-7359346420 & 8780564241-
S.S.C