દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર
પ્રમુખ

MO-9998630304

મુ- બોરસદ તા-બોરસદ જી- આણંદ

રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર
ઉપપ્રમુખ

MO-9979690498 / 9427074431

મુ - હરણમાળ તા-પાદરા જી - વડોદરા

વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર
મહામંત્રી

MO - 9537750311 / 9879861510

મુ - બોરસદ તા-બોરસદ જી - આણંદ

પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર
સહમંત્રી

MO - 9510530758

મુ - મુજકુવા તા-આંકલાવ જી - આણંદ

રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર
કારોબારી સભ્યશ્રી

MO - 9974263644

મુ - ચોકારી તા - પાદરા જી વડોદરા

માનસિંહ છોટાબાવા પઢિયાર
ખજાનચી

MP - 9427951497

મુ - કરજણ તા- કરજણ જી -વડોદરા

ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર
કારોબારી સભ્યશ્રી

MO - 9726576758

મુ - ઉમરાયા તા - પાદરા જી - વડોદરા 

પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર
કારોબારી સભ્યશ્રી

MO - 9909599306

મુ - ગંભીરા તા - આંકલાવ  જી -આણંદ

અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયાર
sa

MO - 9979395037

મુ - કોસીન્દ્રા હાલ આણંદ તા - આણંદ જી - આણંદ

રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર
સંગઠન મંત્રીશ્રી

MO - 8320350791

મુ - મુજપુર  તા -પાદરા જી - વડોદરા

જયેન્દ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર
કારોબારી સભ્યશ્રી

MO - 9904930871

મુ - મીયાગામ તા - કરજણ  જી - ભરૂચ