દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર પ્રમુખશ્રી -Mo- 9998630304
M Sc
રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર ઉપપ્રમુખ - Mo-9979690498
PTC