ક્રમનામસરનામુંદાન ચાલુ કાર્ય તારીખમાસિક દાનની રકમ રૂપિયાઆપેલ દાન ની તારીખ
1કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસર જંબુસર ભરૂચ 43/મહાદેવનગર સોસાયટી,ટંકારી રોડ01/06/2018 100012/06/2018
2ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆંબેખડા ખંભાત આણંદ પ્રાથમિક શાળા સામે01/06/2018 20112/06/2018
3રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે01/06/2018 20023/06/2018
4જીતેન્દ્દસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ગરાસીયાવાડ01/06/2018 20023/06/2018
5ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆંબેખડા ખંભાત આણંદ પ્રાથમિક શાળા સામે01/06/2018 5505/07/2018
6કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા આંકલાવ આણંદ મહાકાળી માતાવાળુંફળિયું01/07/2018 50007/07/2018
7રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે01/06/2018 20009/07/2018
8જીતેન્દ્દસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ગરાસીયાવાડ01/06/2018 20009/07/2018
9ભુપેન્દ્દસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરા વડોદરા A-08,PRAMILA HRADAY SOCIETY ,Opp-NARAYANVADI NEAR SANDESARA ESTATE01/07/2018 100011/07/2018
10કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસર જંબુસર ભરૂચ 43/મહાદેવનગર સોસાયટી,ટંકારી રો01/06/2018 100012/07/2018
11રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે01/06/2018 200 06/08/2018
12જીતેન્દ્દસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ગરાસીયાવાડ01/06/2018 200 07/08/2018
13કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા આંકલાવ આણંદ મહાકાળી માતાવાળુંફળિયું01/07/2018 500 08/08/2018
14ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆંબેખડા ખંભાત આણંદ પ્રાથમિક શાળા સામે01/06/2018 4004/9/2018
15રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે01/06/2018 20015/09/2018
16જીતેન્દ્દસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરા ગરાસીયાવાડ01/06/2018 20015/09/2018
17કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા આંકલાવ આણંદ મહાકાળી માતાવાળુંફળિયું01/07/2018 500 25/09/2018
18ભુપેન્દ્દસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરા વડોદરા A-08,PRAMILA HRADAY SOCIETY ,Opp-NARAYANVADI NEAR SANDESARA ESTATE01/07/2018 100004/10/2018
19ભુપેન્દ્દસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરા વડોદરા A-08,PRAMILA HRADAY SOCIETY ,Opp-NARAYANVADI NEAR SANDESARA ESTATE01/07/2018 100004/10/2018
20ભુપેન્દ્દસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરા વડોદરા A-08,PRAMILA HRADAY SOCIETY ,Opp-NARAYANVADI NEAR SANDESARA ESTATE01/07/2018 100004/10/2018
21કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસર જંબુસર ભરૂચ 43/મહાદેવનગર સોસાયટી,ટંકારી રો01/06/2018 50009/10/2018
22કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસર જંબુસર ભરૂચ 43/મહાદેવનગર સોસાયટી,ટંકારી રો01/06/2018 50009/10/2018
23ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆંબેખડા ખંભાત આણંદ પ્રાથમિક શાળા સામે01/06/2018 20016/10/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *