ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લો રકમ હેતુ જમા કરાવ્યા તારીખ
1રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરા5001દીકરાના લગ્ન નિમિત્તે30/03/2018
2માનસિંહજી છોટુબાવા પઢીયારકરજણકરજણભરૂચ1101દીકરાના લગ્ન નિમિત્તેSeptember 4, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *