ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જિલ્લો સરનામું મોબાઈલ નંબર જન્મતારીખ
1વિપુલસિંહ જગદીશસિંહ પઢિયાર ચોકારી (સુથારીપુરા) પાદરા વડોદરા
2રમેશસિંહ નરપતસિંહ પઢિયાર
ધોબીકુવા
પાદરા વડોદરા
3વિરેન્દ્રસિંહ ખેંગારસિંહ પઢિયાર
ધોબીકુવા
પાદરા વડોદરા
4 વિપુલસિંહ નરપતસિંહ પઢિયાર
ધોબીકુવા
પાદરા વડોદરા
5વિક્રમભા દલપતભા પઢિયાર
ધોબીકુવા
પાદરા વડોદરા
6 રમેશભા ભગવાનભા પઢિયાર
ધોબીકુવા
પાદરા વડોદરા
7રાવજીભા સોમસિંહ પઢિયાર
ગંભીરા આંકલાવ આણંદ 9638415728
8જયેશસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર
ગંભીરા આંકલાવ આણંદ
9શંકરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર
ગંભીરા આંકલાવ આણંદ
10 સુરેશાભા મંગળભા પઢિયાર
ગંભીરા આંકલાવ આણંદ
11અજીતસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયાર
આંબેખડા ખંભાત આણંદ
12વિક્રમસિંહ રામસિંહ પઢિયાર
આંબેખડા ખંભાત આણંદ
13દિપકસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર
આંબેખડા ખંભાત આણંદ
14મહેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર
આંબેખડા ખંભાત આણંદ
15 પ્રવીણસિંહ ચતુરસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
16 જગદીશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
17 અર્જુનસિંહ વજેસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
18વિજયસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
19 તુષારસિંહ કાન્તીસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
20રાજેશસિંહ મફતસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
21 મહેન્દ્રસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
22 મનુભા ઉદેસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
23અરવિંદસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર
બામણગામ આંકલાવ આણંદ
24ખુમાનસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર
વડોદરા વડોદરા વડોદરા
25સંજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર
વડોદરા વડોદરા વડોદરા લક્ષ્મીપુરા
26અજયસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયાર
વડોદરા વડોદરા વડોદરા લક્ષ્મીપુરા
27સંજયસિંહ કાંતિભા પઢિયાર
ચમારા આંકલાવ આણંદ
28જ્યન્તિલાલસિંહ અંબાલાલ પઢિયાર
ચમારા આંકલાવ આણંદ
29સુરેશભા જશભા પઢિયારચાવડ(ગૌબાના)
પાદરા વડોદરા
30મહેન્દ્રસિંહ ગોરધનસિંહ પઢિયાર
ચોકારી પાદરા વડોદરા
31મહેશસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર
ચોકારી પાદરા વડોદરા
32 શિવાજી રઈજીભા પઢિયાર
ચોકારી પાદરા વડોદરા
33હસમુખસિંહ કાભઈભા પઢિયાર
દમાપુરા પાદરા વડોદરા
34ગણપતસિંહ મણીભા પઢિયાર
હરણમાળ પાદરા વડોદરા 9924111936
2/6/1965
35મહેશસિંહ જાલમસિંહ પઢિયાર
કહાનવાડી આંકલાવ આણંદ
36વિપુલસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર
કરજણ કરજણ વડોદરા
37મનુભા પુનમસિંહ પઢિયાર
કારેલી જંબુસર ભરૂચ
38 દેવજીભા મંગળભા પઢિયાર
કારેલી જંબુસર ભરૂચ
39અજયસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર
ખેડા ખેડા ખેડા
40દીનેશભા અંબાલાલભા પઢિયાર
કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ
41જયદિપસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર
કોઠીયાખાડ બોરસદ આણંદ
42પ્રવીણસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર
મુજપુર પાદરા વડોદરા
43પ્રકાશસિંહ
મુજપુર પાદરા વડોદરા 1/6/1966
44વિપુલસિંહ દોલતસિંહ પઢિયાર
મુજપુર પાદરા વડોદરા
45 પ્રવીણસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર
મુજપુર પાદરા વડોદરા
46રાવજીભા ડાહ્યાભા પઢિયાર-આથમણાપુરા
મુજપુર પાદરા વડોદરા
47હેમરાજસિંહ ભીખુભા પઢિયાર
નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા
48
કૌશીકસિંહ ચંદુભા પઢિયાર
નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા
49અશોકસિંહ અજીતસિંહ પઢિયાર
નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા
50વીરસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર
નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા
51કલ્પેશસિંહ પુનમભાઈ પઢિયાર
પદમલા વડોદરા વડોદરા
52 જશવંતસિંહ મગનભા જાદવ
રણુ પાદરા વડોદરા
53અંબાલાલ શંકરભા પઢિયાર
રણુ પાદરા વડોદરા
54 સુરેશસિંહ દોલતસિંહ પઢિયાર
સોમજીપુરા પાદરા વડોદરા 22/01/1981
55અરવિંદસિંહ છીતુભા પઢિયાર
સોમજીપુરા પાદરા વડોદરા
56ચંદ્રસિંહ અભેસિંહ ગોહિલ
તવરા ભરૂચ ભરૂચ
57 હિતેન્દ્રસિંહ શ્રવણસિંહ પઢિયાર
તવરા ભરૂચ ભરૂચ
58 રઈજીભા મોહનસિંહ પઢિયાર
ઉચ્છદ જંબુસર ભરૂચ
59 રાયસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર
ઉચ્છદ જંબુસર ભરૂચ
60યોગેન્દ્રસિંહ પુંજાજી પઢિયાર
વડુ પાદરા વડોદરા
61 વિજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર
વડુ પાદરા વડોદરા
62 નટવરસિંહ કાભયસિંહ પઢિયાર
વડુ પાદરા વડોદરા
63સુરેશસિંહ વાસુદેવસિંહ પઢિયાર
વણછારા પાદરા વડોદરા
64રાજેન્દ્રસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર
કચ્છ કચ્છ કચ્છ
65રમેશભા પ્રભાતભા પઢિયાર
કીન્ખલોડ બોરસદ આણંદ
66દેવીસિંહ ભુરસિંહ પઢિયાર
થરાદ થરાદ બનાસકાંઠા
67 ઇન્દ્રજીતસિંહ જીતેન્દ્રસિંહજી પઢિયાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *