ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લોઠેકાણું મો-નંબરરકમ
1દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદA-4 , માં ટેનામેન્ટસ ,સો ફૂટ રોડ 999863030415000
2ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાએ/૮, પ્રમુખ હૃદયસોસાયટી,અટલાદરા982504404910000
3ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા992406335510000
4દિપકસિંહ લાલજીબાવા પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા901684109910000
5બ્રિજરાજસિંહ મહીડાદેવા સોજીત્રા આણંદએકલવ્ય બોયઝ હોસ્ટેલ,ખોડીયાર માતાજીના મંદિર સામે,રબારીવાસ,મોટાબજાર.89800453751000
6લાલસિંહ બી પઢિયારમકરપુરાવડોદરાવડોદરા14-15,મોહનગીરી કૃપા,વડસર મેઈન રોડ,જી.આઈ.ડી.સી.મકરપુરા9898550668/87348408242500
7પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢીયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું95105307581000
8બલદેવસિંહ એલ બોડાણાઆણંદઆણંદઆણંદવિધ્યાડેરી રોડ,ખેતીવાડી આણંદ.દ્રષ્ટી ડેન્ટલ લેબ.9429541102/97233115201000
9યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ15 -લેગેસી ગાર્ડન , સિલ્વર પોઈન્ટની સામે ,મું- વહેરા તા-બોરસદ98254704987100
10યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ખલીપુર વડોદરાવડોદરા37-સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી, માણેજા
982413681214000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *