ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લોઠેકાણું મો-નંબરદાનની રકમ
1દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદA-4 , માં ટેનામેન્ટસ ,સો ફૂટ રોડ 999863030415000
2ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાએ/૮, પ્રમુખ હૃદયસોસાયટી,અટલાદરા982504404910000
3ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા992406335510000
4દિપકસિંહ લાલજીબાવા પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા901684109910000
5બ્રિજરાજસિંહ મહીડાદેવા સોજીત્રા આણંદએકલવ્ય બોયઝ હોસ્ટેલ,ખોડીયાર માતાજીના મંદિર સામે,રબારીવાસ,મોટાબજાર.89800453751000
6લાલસિંહ બી પઢિયારમકરપુરાવડોદરાવડોદરા14-15,મોહનગીરી કૃપા,વડસર મેઈન રોડ,જી.આઈ.ડી.સી.મકરપુરા9898550668/87348408242500
7પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢીયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું95105307581000
8બલદેવસિંહ એલ બોડાણાઆણંદઆણંદઆણંદવિધ્યાડેરી રોડ,ખેતીવાડી આણંદ.દ્રષ્ટી ડેન્ટલ લેબ.9429541102/97233115201000
9યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ15 -લેગેસી ગાર્ડન , સિલ્વર પોઈન્ટની સામે ,મું- વહેરા તા-બોરસદ98254704987100
10યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ખલીપુર વડોદરાવડોદરા37-સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી, માણેજા
982413681214000
1દિપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદ (પિલોદારા ) બોરસદઆણંદઠે-ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક -૧૦૦ ફૂટ રોડ ,રાઠોડ ચોકડી નજીક 99253254942100/-
2દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠિયાખાડ)બોરસદઆણંદઠે-મા ટેનામેન્ટ 99986303045100/-
3ડોક્ટર મહેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ (કોઠિયાખાડ)બોરસદઆણંદઠે-સંજીવની હોસ્પીટલ 99798975145000/-
4ભુપેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર મોભારોડપાદરાવડોદરા 551/-
5મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા 1111/-
6ભરતસિંહ ભઈજીભા પઢિયારમુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા 201/-
7વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર ગાજણા બોરસદઆણંદઠે-શ્રીજી પાર્ક સોસાયટી -બોરસદ 9879861510 2100/-
8અશોકસિંહ રાવજીભા પઢિયાર બોરસદ બોરસદઆણંદઠે-B/3, માં વૈભવલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ,અમરદીપ સોસાયટી ની બાજુમાં,100 ફૂટ રોડ-3885409725900373 1501/-
9દિલીપસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર વડું પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
10મફતસિંહ અન્ટોરબાવા પઢિયાર વડુંપાદરાવડોદરા1100/-
11માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર કરજણકરજણવડોદરા5100/-
12 રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરાવડોદરા2100/-
13રણજીતસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરાવડોદરા251/-
14ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરા વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
15ફતેસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર આંકલાવ પાદરાવડોદરા1000/-
16પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરાવડોદરા1000/-
17 રાજેન્દ્રસિંહ રણછોડસિંહ ચૌહાણ ઊંડેરાવડોદરાવડોદરા1000/-
18આશિષસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયાર ચોકારી (શાહપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
19 પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારચોકારી હાલ-અટલાદરા પાદરાવડોદરા1000/-
20 શિવાજી રઈજીભા પઢિયાર ચોકારી(શાહપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
21 જશવંતસિંહ રૂપસિંહ પરમાર કરજણ કરજણ વડોદરા1000/-
22 અશ્વિનસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ચોકારી (સુથારીપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
23સંજયસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા1000/-
24અતુલસિંહ જીતસિંહ ગોહિલ -ગોત્રી (વડોદરા)વડોદરાવડોદરા1000/-
25પુનમસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર કરજણ કરજણવડોદરા1000/-
26અલ્પેશસિંહ રામચંદ્રસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરા1200/-
27વિજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર બાજવા (વડોદરાવડોદરાવડોદરા1001/-
28અલ્પેશસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદ1501/-
29દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદઆણંદ1501/-
30ગણપતસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયાર ચોકારીપુરા (સિંધરોટ)વડોદરાવડોદરા1500/-
31અજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા1000/-
32મહેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ગાજણાબોરસદ આણંદ1000/-
33વિનોદસિંહ રાવજીભા પઢિયાર પાદરાપાદરાવડોદરા2100/-
34તેજલબા રાજેન્દ્રસિંહ રાઉલજી અટલાદરા વડોદરાવડોદરા1000/-
35ઉદેસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર ચોકારી (શાહપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
36 લાલસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર ચોકારી (શાહપુરા)પાદરાવડોદરા2500/-
37દિલીપસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ 1100/-
38ડૉ. જયેન્દ્રસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગર (કોઠીયાખાડ) ગાંધીનગરગાંધીનગર1000/-
39હસમુખ બાબુભાઈ રાજપૂત દંતેશ્વરવડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
40વિજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા1000/-
41અભેસિંહ વહેરીભા પઢિયાર ઊંડેરાવડોદરાવડોદરા1001/-
42વિપુલસિંહ શનાજી પઢિયાર નાનીશેરડી બોરસદ આણંદ 1111/-
43સંજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર --લક્ષ્મીપુરા (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા500/-
44ચંદ્રસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયાર ગોત્રી (વડોદરા)વડોદરાવડોદરા2100/-
45ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરા વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
46જીગીષાબા ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયાર અટલાદરાવડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
47ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
48ધનજીભા દેવીસિંહ ગોહિલ અનગઢ વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
49યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયાર -બોરસદ (કોઠીયાખાડ)બોરસદઆણંદ 5100/-
50અર્જુનસિંહ ધુળસિંહ પઢિયાર કરજણકરજણવડોદરા1100/-
51અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયાર આણંદ (કોસીન્દ્રા)આંકલાવ આણંદ 2500/-
52જયેન્દ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર મીયાગામકરજણવડોદરા5100/-
53રણજીતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 1920/-
54સાલમસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર કોસીન્દ્રા
આંકલાવ આણંદ 700/-
55લક્ષ્મણસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર
કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 400/-
56બાબરસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર
કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 500/-
57ભગવાનસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર
કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 1000/-
58ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર
ઉમરાયા પાદરાવડોદરા2100/-
59બાલુભા ગેમલસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરાવડોદરા4000/-
60દિલીપસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા500/-
61રમેશસિંહ સુખદેવસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા500/-
62રાજેશસિંહ ભલાભા પઢિયાર આસોદરઆંકલાવ આણંદ 2100/-
63ઉન્મેષસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1111/-
64જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયારપાદરા
પાદરાવડોદરા1500/-
65હિતેશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 1000/-
66ઉદયસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર મોભારોડ પાદરાવડોદરા551/-
67રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા2100/-
68આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવ આણંદ 2100/-
69બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયાર મુજપુર (દરીયાપુરા)પાદરાવડોદરા1111/-
70જયેશસિંહ સોમસિંહ પઢિયારસેજાકુવાપાદરાવડોદરા1000/-
71અર્જુનસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા11000/-
72ધીરેન્દ્રસિંહ મલારસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1100/-
73વિરાજસિંહ વિક્રમસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1601/-
74દિનેશસિંહ નરવતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1601/-
75અજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડ-બોરસદઆણંદ 1601/-
76જયપાલસિંહ પર્વતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1601/-
77રવિન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર અંક્લાવ (કોઠીયાખાડ)આંકલાવ આણંદ 1100/-
78લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ 2100/-
79અજયસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર -નવાગામ (ખેડા)ખેડા નડિયાદ 561/-
80રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર હરણમાળપાદરાવડોદરા2100/-
81અજીતસિંહ પોપટસિંહ પઢિયાર આદિપુર (કચ્છ)અંજાર કચ્છ 500/-
82રાયસિંહ રામસિંહ પઢિયાર સમારોડ (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
83સતિષસિંહ રાયસિંહ પઢિયારસમારોડ (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
84આધ્યા મકાઈ ખોળબોરસદ બોરસદઆણંદ 6250/-
85પ્રકાશસિંહ કેશુભા પઢિયાર અરણેજ (ગીર સોમનાથ)કોડીનાર ગીર સોમનાથ1001/-
86સંદીપસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1000/-
87કનુભા ઠાકોરસિંહ પઢિયાર (MGVCL) વાઘોડીયા રોડવડોદરાવડોદરા1100/-
88રમેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર આંકલાવ (કોઠીયાખાડ)આંકલાવ આણંદ 1100/-
89ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરાવડોદરાવડોદરા11000/-
90રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમા ળપાદરાવડોદરા7900/-
91 વિજયસિંહ મનુભા પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
92ગિરવતસિંહ અમરસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
93 નરપતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
94 વખતસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
95સુરસિંહ વીરસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
96 દેવીસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર - (D P Padhiyar)ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
97મહેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા1500/-
98દેવેન્દ્રસિંહ મેલસિંહ પરમાર દુધવાડાપાદરાવડોદરા11000/-જાહેરાતના
99કેશરીસિંહ અભેસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા3100/-
100હિતેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પરમાર ડબકા પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
101દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠિયાખાડબોરસદઆણંદ 10000/-
102શશિકાન્તસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 800/-
103વિપુલસિંહ બુધેસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 500/-
104વિપુલસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1100/-
105ભરતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા2100/-
106હિરાભાઈ મંગળભાઈ મારૂ ચોકારીપાદરાવડોદરા1000/-
107મહેશસિંહ દોલતસિંહ પઢિયાર કહાનવાડીઆંકલાવ આણંદ 1100/-
108ઉદેસિંહ કરશનસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા2100/-
109હિતેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારડબકાપાદરાવડોદરા2100/-
110સરદારસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા500/-
111સુનીલસિંહ શંભુસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 500/-
112અરવિંદસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 300/-
113પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ 2500/-
114રણજીતસિંહ બુધેસિંહ પઢિયારએકલબારા પાદરાવડોદરા750/-
115રમેશસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયાર વડોદરાવડોદરાવડોદરા1000/-
116મહેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયાર લાલપુરા(વડોદરા)વડોદરાવડોદરા2501/-
117યોગેન્દ્રસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર -નવાપુરા (બિલપાડ )ગોત્રીવડોદરાવડોદરા1000/-
118રાહુલસિંહ પઢિયાર201/-
119વિનુભાઈ શનાભાઈ રાઠોડ માંજલપુર (વડોદરા)વડોદરાવડોદરા2480/-
120કિરણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ 4000/-
121વિનોદસિંહ મનુભા પઢિયાર બિલપાડઆંકલાવ આણંદ 1000/-
122સોમસિંહ મહીજીભા પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 1100/-
123જેસંગભા મગનસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ 4000/-
124પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 1100/-
125 નરેન્દ્રસિંહ સજજનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 500/-
126માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાકરજણ કરજણ વડોદરા3000/-
127રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારી પાદરા વડોદરા7900/.
128રાહુલસિંહ201/-
129આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયારચમારા આંકલાવ આણંદ 9500/-
130સંત કબીર આશ્રમ નરશીપુરાપાદરા વડોદરા1051/-
131કિરણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવ આણંદ 1000/-
132કિરણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવ આણંદ 960/-
133પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 5,000/-
134દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરા3680/-
135દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરા4000/-
136જયંતીસિંહ પરબતસિંહ પઢિયાર ભરૂચભરૂચભરૂચ1000/-
137આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવ આણંદ 8000/-
138અશોકસિંહ પરષોતમસિંહ પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 600/-
139હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર રાયપુરાપાદરા વડોદરા700/-
140દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદ આણંદ 1500/-
141મહેશસિંહ શનાભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ 400/-
142અરવિંદસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર ભેટાસીઆંકલાવ આણંદ 500/-
143મહેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાતઆણંદ 500/-
144ધનેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર કીન્ખલોડબોરસદઆણંદ 1000/-
145ધીરેન્દ્રસિંહ મલારસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 2000/-
146મનહરસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરા વડોદરા500/-
147વિજયસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ગોત્રી વડોદરાવડોદરા2800/-
148વિજયસિંહ મનુભા પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરા વડોદરા13000/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *