ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લોદાનની રકમ
1દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ15000
2ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા10000
3ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા10000
4દિપકસિંહ લાલજીબાવા પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા10000
5બ્રિજરાજસિંહ મહીડાદેવા સોજીત્રા આણંદ1000
6લાલસિંહ બી પઢિયારમકરપુરાવડોદરાવડોદરા2500
7પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢીયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ1000
8બલદેવસિંહ એલ બોડાણાઆણંદઆણંદઆણંદ1000
9યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ7100
10યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ખલીપુર વડોદરાવડોદરા14000
1દિપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદ (પિલોદારા ) બોરસદઆણંદ2100/-
2દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠિયાખાડ)બોરસદઆણંદ5100/-
3ડોક્ટર મહેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ (કોઠિયાખાડ)બોરસદઆણંદ5000/-
4ભુપેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર મોભારોડપાદરાવડોદરા 551/-
5મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા 1111/-
6ભરતસિંહ ભઈજીભા પઢિયારમુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા 201/-
7વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર ગાજણા બોરસદઆણંદ 2100/-
8અશોકસિંહ રાવજીભા પઢિયાર બોરસદ બોરસદઆણંદ 1501/-
9દિલીપસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર વડું પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
10મફતસિંહ અન્ટોરબાવા પઢિયાર વડુંપાદરાવડોદરા1100/-
11માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર કરજણકરજણવડોદરા5100/-
12 રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરાવડોદરા2100/-
13રણજીતસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરાવડોદરા251/-
14ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરા વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
15ફતેસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર આંકલાવ પાદરાવડોદરા1000/-
16પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરાવડોદરા1000/-
17 રાજેન્દ્રસિંહ રણછોડસિંહ ચૌહાણ ઊંડેરાવડોદરાવડોદરા1000/-
18આશિષસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયાર ચોકારી (શાહપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
19 પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારચોકારી હાલ-અટલાદરા પાદરાવડોદરા1000/-
20 શિવાજી રઈજીભા પઢિયાર ચોકારી(શાહપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
21 જશવંતસિંહ રૂપસિંહ પરમાર કરજણ કરજણ વડોદરા1000/-
22 અશ્વિનસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ચોકારી (સુથારીપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
23સંજયસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા1000/-
24અતુલસિંહ જીતસિંહ ગોહિલ -ગોત્રી (વડોદરા)વડોદરાવડોદરા1000/-
25પુનમસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર કરજણ કરજણવડોદરા1000/-
26અલ્પેશસિંહ રામચંદ્રસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરા1200/-
27વિજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર બાજવા (વડોદરાવડોદરાવડોદરા1001/-
28અલ્પેશસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદ1501/-
29દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદઆણંદ1501/-
30ગણપતસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયાર ચોકારીપુરા (સિંધરોટ)વડોદરાવડોદરા1500/-
31અજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા1000/-
32મહેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ગાજણાબોરસદ આણંદ1000/-
33વિનોદસિંહ રાવજીભા પઢિયાર પાદરાપાદરાવડોદરા2100/-
34તેજલબા રાજેન્દ્રસિંહ રાઉલજી અટલાદરા વડોદરાવડોદરા1000/-
35ઉદેસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર ચોકારી (શાહપુરા)પાદરાવડોદરા1000/-
36 લાલસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર ચોકારી (શાહપુરા)પાદરાવડોદરા2500/-
37દિલીપસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ 1100/-
38ડૉ. જયેન્દ્રસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગર (કોઠીયાખાડ) ગાંધીનગરગાંધીનગર1000/-
39હસમુખ બાબુભાઈ રાજપૂત દંતેશ્વરવડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
40વિજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા1000/-
41અભેસિંહ વહેરીભા પઢિયાર ઊંડેરાવડોદરાવડોદરા1001/-
42વિપુલસિંહ શનાજી પઢિયાર નાનીશેરડી બોરસદ આણંદ 1111/-
43સંજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર --લક્ષ્મીપુરા (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા500/-
44ચંદ્રસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયાર ગોત્રી (વડોદરા)વડોદરાવડોદરા2100/-
45ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરા વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
46જીગીષાબા ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયાર અટલાદરાવડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
47ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
48ધનજીભા દેવીસિંહ ગોહિલ અનગઢ વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
49યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયાર -બોરસદ (કોઠીયાખાડ)બોરસદઆણંદ 5100/-
50અર્જુનસિંહ ધુળસિંહ પઢિયાર કરજણકરજણવડોદરા1100/-
51અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયાર આણંદ (કોસીન્દ્રા)આંકલાવ આણંદ 2500/-
52જયેન્દ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર મીયાગામકરજણવડોદરા5100/-
53રણજીતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 1920/-
54સાલમસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર કોસીન્દ્રા
આંકલાવ આણંદ 700/-
55લક્ષ્મણસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર
કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 400/-
56બાબરસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર
કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 500/-
57ભગવાનસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર
કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ 1000/-
58ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર
ઉમરાયા પાદરાવડોદરા2100/-
59બાલુભા ગેમલસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરાવડોદરા4000/-
60દિલીપસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા500/-
61રમેશસિંહ સુખદેવસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા500/-
62રાજેશસિંહ ભલાભા પઢિયાર આસોદરઆંકલાવ આણંદ 2100/-
63ઉન્મેષસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1111/-
64જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયારપાદરા
પાદરાવડોદરા1500/-
65હિતેશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 1000/-
66ઉદયસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર મોભારોડ પાદરાવડોદરા551/-
67રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા2100/-
68આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવ આણંદ 2100/-
69બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયાર મુજપુર (દરીયાપુરા)પાદરાવડોદરા1111/-
70જયેશસિંહ સોમસિંહ પઢિયારસેજાકુવાપાદરાવડોદરા1000/-
71અર્જુનસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરાવડોદરા11000/-
72ધીરેન્દ્રસિંહ મલારસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1100/-
73વિરાજસિંહ વિક્રમસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1601/-
74દિનેશસિંહ નરવતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1601/-
75અજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડ-બોરસદઆણંદ 1601/-
76જયપાલસિંહ પર્વતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 1601/-
77રવિન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર અંક્લાવ (કોઠીયાખાડ)આંકલાવ આણંદ 1100/-
78લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ 2100/-
79અજયસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર -નવાગામ (ખેડા)ખેડા નડિયાદ 561/-
80રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર હરણમાળપાદરાવડોદરા2100/-
81અજીતસિંહ પોપટસિંહ પઢિયાર આદિપુર (કચ્છ)અંજાર કચ્છ 500/-
82રાયસિંહ રામસિંહ પઢિયાર સમારોડ (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
83સતિષસિંહ રાયસિંહ પઢિયારસમારોડ (વડોદરા )વડોદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
84આધ્યા મકાઈ ખોળબોરસદ બોરસદઆણંદ 6250/-
85પ્રકાશસિંહ કેશુભા પઢિયાર અરણેજ (ગીર સોમનાથ)કોડીનાર ગીર સોમનાથ1001/-
86સંદીપસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1000/-
87કનુભા ઠાકોરસિંહ પઢિયાર (MGVCL) વાઘોડીયા રોડવડોદરાવડોદરા1100/-
88રમેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર આંકલાવ (કોઠીયાખાડ)આંકલાવ આણંદ 1100/-
89ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરાવડોદરાવડોદરા11000/-
90રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમા ળપાદરાવડોદરા7900/-
91 વિજયસિંહ મનુભા પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
92ગિરવતસિંહ અમરસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
93 નરપતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
94 વખતસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
95સુરસિંહ વીરસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
96 દેવીસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર - (D P Padhiyar)ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
97મહેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરા1500/-
98દેવેન્દ્રસિંહ મેલસિંહ પરમાર દુધવાડાપાદરાવડોદરા11000/-જાહેરાતના
99કેશરીસિંહ અભેસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા3100/-
100હિતેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પરમાર ડબકા પાદરાવડોદરા2100/- જાહેરાતના
101દિપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠિયાખાડબોરસદઆણંદ 10000/-
102શશિકાન્તસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 800/-
103વિપુલસિંહ બુધેસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 500/-
104વિપુલસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1100/-
105ભરતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા2100/-
106હિરાભાઈ મંગળભાઈ મારૂ ચોકારીપાદરાવડોદરા1000/-
107મહેશસિંહ દોલતસિંહ પઢિયાર કહાનવાડીઆંકલાવ આણંદ 1100/-
108ઉદેસિંહ કરશનસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા2100/-
109હિતેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારડબકાપાદરાવડોદરા2100/-
110સરદારસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરા500/-
111સુનીલસિંહ શંભુસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 500/-
112અરવિંદસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રાઆંકલાવ આણંદ 300/-
113પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ 2500/-
114રણજીતસિંહ બુધેસિંહ પઢિયારએકલબારા પાદરાવડોદરા750/-
115રમેશસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયાર વડોદરાવડોદરાવડોદરા1000/-
116મહેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયાર લાલપુરા(વડોદરા)વડોદરાવડોદરા2501/-
117યોગેન્દ્રસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર -નવાપુરા (બિલપાડ )ગોત્રીવડોદરાવડોદરા1000/-
118રાહુલસિંહ પઢિયાર201/-
119વિનુભાઈ શનાભાઈ રાઠોડ માંજલપુર (વડોદરા)વડોદરાવડોદરા2480/-
120કિરણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ 4000/-
121વિનોદસિંહ મનુભા પઢિયાર બિલપાડઆંકલાવ આણંદ 1000/-
122સોમસિંહ મહીજીભા પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 1100/-
123જેસંગભા મગનસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ 4000/-
124પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 1100/-
125 નરેન્દ્રસિંહ સજજનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 500/-
126માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાકરજણ કરજણ વડોદરા3000/-
127રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારી પાદરા વડોદરા7900/.
128રાહુલસિંહ201/-
129આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયારચમારા આંકલાવ આણંદ 9500/-
130સંત કબીર આશ્રમ નરશીપુરાપાદરા વડોદરા1051/-
131કિરણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવ આણંદ 1000/-
132કિરણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવ આણંદ 960/-
133પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 5,000/-
134દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરા3680/-
135દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરા4000/-
136જયંતીસિંહ પરબતસિંહ પઢિયાર ભરૂચભરૂચભરૂચ1000/-
137આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવ આણંદ 8000/-
138અશોકસિંહ પરષોતમસિંહ પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ 600/-
139હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર રાયપુરાપાદરા વડોદરા700/-
140દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદ આણંદ 1500/-
141મહેશસિંહ શનાભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ 400/-
142અરવિંદસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર ભેટાસીઆંકલાવ આણંદ 500/-
143મહેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાતઆણંદ 500/-
144ધનેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર કીન્ખલોડબોરસદઆણંદ 1000/-
145ધીરેન્દ્રસિંહ મલારસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 2000/-
146મનહરસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરા વડોદરા500/-
147વિજયસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ગોત્રી વડોદરાવડોદરા2800/-
148વિજયસિંહ મનુભા પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર)પાદરા વડોદરા13000/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *