ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લો રકમ
1ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા15000
2જીતેન્દ્દસિહ ભીખુસિહ પઢિયારછત્રાલઅમદાવાદઅમદાવાદ1100
3બળવંતસિહ અમીરસિહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા1000
4યજુર્વેદ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ5100
5રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરા5100
6પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ2000
9ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆબેખડા હાલ (ભાવનગર)(ભાવનગર)(ભાવનગર)500
10સુરેશસિંહ વાસુદેવસિંહ પઢિયારવણછરાપાદરાવડોદરા500
11પ્રકાશસિંહ મુજપુર પાદરાવડોદરા100
12દેવીસિંહ ભુરસિંહ પઢિયારથરાદથરાદસાબરકાઠા 500
13સંજયસિંહ કાંતિભા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદ100
14અભિજીતાસિંહ વનરાજસિંહ પઢિયાર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર100
15રાજેન્દ્રસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર કચ્છ કચ્છ કચ્છ100
16વિપુલસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર -કરજણ કરજણ વડોદરા100
17જગદીશસિંહ કાળુભા પઢિયારદંતેશ્વર વડોદરાવડોદરા100
18સંજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ( ગોરવા વડોદરાવડોદરા100
19અજીતસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100
20હસમુખસિંહ કાભઈભા પઢિયારદામાપુરાવડોદરાવડોદરા100
21અજયસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ( ગોરવા વડોદરાવડોદરા100
22વિક્રમસિંહ રામસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100
23દિપકસિંહ અમરસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100
24અશોકસિંહ અજીતસિંહ પઢિયારનરસિપુરાપાદરાવડોદરા100
25રાવજીભા સોમસિંહ પઢિયારગંભીરા-આંકલાવઆણંદ100
26વિપુલસિંહ દોલતસિંહ પઢિયારમુજપુર પાદરાવડોદરા100
27યોગેન્દ્રસિંહ પુંજાજી પઢિયારવડુ પાદરાવડોદરા100
28મહેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100
29જ્યન્તિલાલસિંહ અંબાલાલ પઢિયારચમારા-આંકલાવઆણંદ100
30પંકજસિંહ અર્જુનસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ100
31જયદીપસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ100
32રણજીતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100
33રમેશસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100
34ભગવાનસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100
35હરમાનાસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100
36કનકસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100
37મહેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર ચમારા આંકલાવઆણંદ100
38કૃષ્ણકાન્તસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસર જંબુસર ભરૂચ 1000
39નગીનસિંહ સાદરાપાદરાવડોદરા100
40પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર બામણગામ આંકલાવઆણંદ500
41મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર બામણગામ આંકલાવઆણંદ1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *