ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લો રકમ અન્ય વિગત
1ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા15000દાન પેટે
4યજુર્વેદ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ5100દાન પેટે
5રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરા5100દાન પેટે
6પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ2000દાન પેટે
42ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા2000દાન પેટે
2જીતેન્દ્દસિહ ભીખુસિહ પઢિયારછત્રાલઅમદાવાદઅમદાવાદ1100દાન પેટે
3બળવંતસિહ અમીરસિહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા1000દાન પેટે
38કૃષ્ણકાન્તસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસર જંબુસર ભરૂચ 1000દાન પેટે
41મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર બામણગામ આંકલાવઆણંદ1000દાન પેટે
9ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆબેખડા હાલ (ભાવનગર)(ભાવનગર)(ભાવનગર) 500દાન પેટે
10સુરેશસિંહ વાસુદેવસિંહ પઢિયારવણછરાપાદરાવડોદરા 500દાન પેટે
12દેવીસિંહ ભુરસિંહ પઢિયારથરાદથરાદસાબરકાઠા 500દાન પેટે
40પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર બામણગામ આંકલાવઆણંદ 500દાન પેટે
11પ્રકાશસિંહ મુજપુર પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
13સંજયસિંહ કાંતિભા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
14અભિજીતાસિંહ વનરાજસિંહ પઢિયાર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
15રાજેન્દ્રસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર કચ્છ કચ્છ કચ્છ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
16વિપુલસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર -કરજણ કરજણ વડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
17જગદીશસિંહ કાળુભા પઢિયારદંતેશ્વર વડોદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
18સંજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ( ગોરવા વડોદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
19અજીતસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
20હસમુખસિંહ કાભઈભા પઢિયારદામાપુરાવડોદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
21અજયસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ( ગોરવા વડોદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
22વિક્રમસિંહ રામસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
23દિપકસિંહ અમરસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
24અશોકસિંહ અજીતસિંહ પઢિયારનરસિપુરાપાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
25રાવજીભા સોમસિંહ પઢિયારગંભીરા-આંકલાવઆણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
26વિપુલસિંહ દોલતસિંહ પઢિયારમુજપુર પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
27યોગેન્દ્રસિંહ પુંજાજી પઢિયારવડુ પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
28મહેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
29જ્યન્તિલાલસિંહ અંબાલાલ પઢિયારચમારા-આંકલાવઆણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
30પંકજસિંહ અર્જુનસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
31જયદીપસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
32રણજીતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
33રમેશસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
34ભગવાનસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
35હરમાનાસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
36કનકસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
37મહેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર ચમારા આંકલાવઆણંદ 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
38નગીનસિંહ સાદરાપાદરાવડોદરા 100વાર્ષિક સભ્ય ફી
39માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર કરજણ કરજણ વડોદરા1500 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
40રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર સાદરા પાદરાવડોદરા1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
41ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા2000 સ્નેહમિલન માટે
42બ્રિજરાજસિંહ મહીડા દેવા સોજીત્રા આણંદ1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
43કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસરજંબુસરભરૂચ 1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
44મહેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરા1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
45લીલેન્દ્રસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરા 500 દાન પેટે
46ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આંબેખડાખંભાત આણંદ 100 5 નંગ કેલેન્ડર ખરીદી માટે
47માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર કરજણ કરજણ વડોદરા 800કેલેન્ડરના
48માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયારકરજણ કરજણ વડોદરા 500અન્નદાન
49રાજેન્દ્રસિંહ ભલાભા પઢિયાર - - 800/- કેલેન્ડરના + 400 /-અન્નદાન
આસોદરઆંકલાવઆણંદ 800કેલેન્ડરના
50રાજેન્દ્રસિંહ ભલાભા પઢિયાર આસોદરઆંકલાવઆણંદ 400અન્નદાન
51દીપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર -ચોકારી -અન્નદાન
ચોકારી પાદરા વડોદરા 500અન્નદાન
52ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરાવડોદરાવડોદરા 1000ઇન્દ્રજીતસિંહની કેલેન્ડરની જાહેરાતના
53યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ખલીપુર વડોદરાવડોદરા 1600કેલેન્ડરના
54ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર અટલાદરા વડોદરાવડોદરા 1600100 નંગ કેલેન્ડરના ચૂકવ્યા
55દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 2000અન્નદાન
56મુકેશસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર પાદરા વડોદરાવડોદરા 200રૂપિયા 200/- દશ નંગ કેલેન્ડરના ચૂકવ્યા
57સંજયસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ઉમરાયાપાદરા વડોદરા 800રુપિયા 800/- કેલેંડરના
58સંજયસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ઉમરાયાપાદરા વડોદરા 1000જાહેરાતના
59 દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરા 560 કેલેન્ડરના
60રાજેંદ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરા 800 કેલેન્ડરના
61પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ 800કેલેન્ડરના
62પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ 800કેલેન્ડરના
63ક્રુષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસરજંબુસરભરૂચ 1000૬૦ નંગ કેલેંડરના
64 લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ - - કારેલીજંબુસરભરૂચ 1000જાહેરાતના
65મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારવઘાસીઆણંદઆણંદ 1000જાહેરાતના
66ઇંદ્રજીતસિંહ પઢિયાર વણછરાપાદરા વડોદરા 1000જાહેરાતના
67501/- ગોપાલસિંહ આશાજી -અટલાદરા-અન્નદાન પેટે & 100/- રાજેશસિંહ ભલાભા -આસોદર -અન્નદાન પેટે & 500/- ગોપાલસિંહ પુંજાજી -કરમસદ-અન્નદાન પેટે & 500/- રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ -મુજપુર-અન્નદાન પેટે & 200/- જયદીપસિંહ સરદારસિંહ -એકલબારા -અન્નદાન પેટેઅન્નદાન 1801501/- ગોપાલસિંહ આશાજી -અટલાદરા-અન્નદાન પેટે & 100/- રાજેશસિંહ ભલાભા -આસોદર -અન્નદાન પેટે & 500/- ગોપાલસિંહ પુંજાજી -કરમસદ-અન્નદાન પેટે & 500/- રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ -મુજપુર-અન્નદાન પેટે & 200/- જયદીપસિંહ સરદારસિંહ -એકલબારા -અન્નદાન પેટે
68રુપિયા 2400/- લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ -કારેલી- ૧૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/- રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર -સાદરા- ૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/- પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર -બામણગામ -૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 96/- અભેસિંહ વહેરીભા -ઉંડેરા - ૦૭ નંગ કેલેન્ડરના & 96/- વિજયસિંહ ગણપતસિંહ -બાજવા- ૦૭ નંગ કેલેન્ડરના & 400/- ભુપેંદ્રસિંહ મોહનસિંહ -મોભારોડ- ૨૫ નંગ કેલેન્ડરના & 500/- અર્જુનસિંહ મંગળસિંહ - ઉમરાયા- ૩૧ નંગ કેલેન્ડરના & 500/- ધર્મેંદ્રસિંહ રતીલાલસિંહ -કપુરાઇ- ૩૧ નંગ કેલેન્ડરના & 300/- ઇંદ્રજીતસિંહ -વણછરા -૧૫ નંગ કેલેન્ડરના & 100/-પ્રવિણસિંહ કેશરીસિંહ -વડુ-૦૫ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- સુજલસિંહ -લક્ષ્મિપુરા(વડોદરા) -૧૨ નંગ કેલેન્ડરના & 400/= મફતસિંહ જેસંગભા -વઘાસી -૨૫નંગ કેલેન્ડરના & 800/-ગોપાલસિંહ પુંજાજી -કરમસદ-૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 300/-રણજીતસિંહ બુધેસિંહ -એકલબારા -૧૮ નંગ કેલેન્ડરના & 560/-અલ્પેશસિંહ ચંદ્રસિંહ - વાસદ- ૩૫ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- બળવંતસિંહ અમીરસિંહ -મુજપુર- ૨૦ નંગ કેલેન્ડરના & 300/- ઘનશામસિંહ કાળુભા -રણુ -૨૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/-રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ -મુજપુર-૫૦નંગ કેલેન્ડરના & 800/- જયદીપસિંહ સરદારસિંહ -એકલબારા- ૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 320/- જિતેંદ્રસિંહ ઉદયસિંહ -મોભારોડ -૨૦ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- લીલેંદ્રસિંહ -શ્રીપોરટીમ્બી -૧૦ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- વિજયસિંહ ઉદયસિંહ -દણોલી-૧૨ નંગ કેલેન્ડરના & 160/-અર્જુનસિંહ જશવંતસિંહ -મુજપુર-૧૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/-દિપકસિંહ લાલસિંહ -ચોકારી-૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 400/- યોગેશસિંહ શંકરસિંહ- ખલીપુર-૨૪ નંગ કેલેન્ડરનાકેલેન્ડરના 12432રુપિયા 2400/- લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ -કારેલી- ૧૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/- રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર -સાદરા- ૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/- પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર -બામણગામ -૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 96/- અભેસિંહ વહેરીભા -ઉંડેરા - ૦૭ નંગ કેલેન્ડરના & 96/- વિજયસિંહ ગણપતસિંહ -બાજવા- ૦૭ નંગ કેલેન્ડરના & 400/- ભુપેંદ્રસિંહ મોહનસિંહ -મોભારોડ- ૨૫ નંગ કેલેન્ડરના & 500/- અર્જુનસિંહ મંગળસિંહ - ઉમરાયા- ૩૧ નંગ કેલેન્ડરના & 500/- ધર્મેંદ્રસિંહ રતીલાલસિંહ -કપુરાઇ- ૩૧ નંગ કેલેન્ડરના & 300/- ઇંદ્રજીતસિંહ -વણછરા -૧૫ નંગ કેલેન્ડરના & 100/-પ્રવિણસિંહ કેશરીસિંહ -વડુ-૦૫ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- સુજલસિંહ -લક્ષ્મિપુરા(વડોદરા) -૧૨ નંગ કેલેન્ડરના & 400/= મફતસિંહ જેસંગભા -વઘાસી -૨૫નંગ કેલેન્ડરના & 800/-ગોપાલસિંહ પુંજાજી -કરમસદ-૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 300/-રણજીતસિંહ બુધેસિંહ -એકલબારા -૧૮ નંગ કેલેન્ડરના & 560/-અલ્પેશસિંહ ચંદ્રસિંહ - વાસદ- ૩૫ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- બળવંતસિંહ અમીરસિંહ -મુજપુર- ૨૦ નંગ કેલેન્ડરના & 300/- ઘનશામસિંહ કાળુભા -રણુ -૨૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/-રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ -મુજપુર-૫૦નંગ કેલેન્ડરના & 800/- જયદીપસિંહ સરદારસિંહ -એકલબારા- ૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 320/- જિતેંદ્રસિંહ ઉદયસિંહ -મોભારોડ -૨૦ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- લીલેંદ્રસિંહ -શ્રીપોરટીમ્બી -૧૦ નંગ કેલેન્ડરના & 200/- વિજયસિંહ ઉદયસિંહ -દણોલી-૧૨ નંગ કેલેન્ડરના & 160/-અર્જુનસિંહ જશવંતસિંહ -મુજપુર-૧૦ નંગ કેલેન્ડરના & 800/-દિપકસિંહ લાલસિંહ -ચોકારી-૫૦ નંગ કેલેન્ડરના & 400/- યોગેશસિંહ શંકરસિંહ- ખલીપુર-૨૪ નંગ કેલેન્ડરના
69બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરા 200200/- બળવંતસિંહ અમીરસિંહ -મુજપુર- ૨૦ નંગ કેલેન્ડરના
70આધ્યા મકાઈ ખોળબોરસદ બોરસદ આણંદ 5000આધ્યા મકાઈ ખોળ ની જાહેરાતના જમા
71જયેશાસિંહ સોનાસિંહ પઢિયાર સેજાકુવાપાદરા વડોદરા 1000દાન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *