ક્રમ દાતાનું નામ વતન તાલુકો જિલ્લો રકમ અન્ય વિગત
1ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા15000દાન પેટે
4યજુર્વેદ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ5100દાન પેટે
5રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરા5100દાન પેટે
6પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ2000દાન પેટે
42ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા2000દાન પેટે
2જીતેન્દ્દસિહ ભીખુસિહ પઢિયારછત્રાલઅમદાવાદઅમદાવાદ1100દાન પેટે
3બળવંતસિહ અમીરસિહ પઢિયારદરીયાપુરા-મુજપુરપાદરાવડોદરા1000દાન પેટે
38કૃષ્ણકાન્તસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસર જંબુસર ભરૂચ 1000દાન પેટે
41મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર બામણગામ આંકલાવઆણંદ1000દાન પેટે
9ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆબેખડા હાલ (ભાવનગર)(ભાવનગર)(ભાવનગર)500દાન પેટે
10સુરેશસિંહ વાસુદેવસિંહ પઢિયારવણછરાપાદરાવડોદરા500દાન પેટે
12દેવીસિંહ ભુરસિંહ પઢિયારથરાદથરાદસાબરકાઠા 500દાન પેટે
40પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર બામણગામ આંકલાવઆણંદ500દાન પેટે
11પ્રકાશસિંહ મુજપુર પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
13સંજયસિંહ કાંતિભા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
14અભિજીતાસિંહ વનરાજસિંહ પઢિયાર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર100વાર્ષિક સભ્ય ફી
15રાજેન્દ્રસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર કચ્છ કચ્છ કચ્છ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
16વિપુલસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર -કરજણ કરજણ વડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
17જગદીશસિંહ કાળુભા પઢિયારદંતેશ્વર વડોદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
18સંજયસિંહ ભીખુભા પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ( ગોરવા વડોદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
19અજીતસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
20હસમુખસિંહ કાભઈભા પઢિયારદામાપુરાવડોદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
21અજયસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ( ગોરવા વડોદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
22વિક્રમસિંહ રામસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
23દિપકસિંહ અમરસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
24અશોકસિંહ અજીતસિંહ પઢિયારનરસિપુરાપાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
25રાવજીભા સોમસિંહ પઢિયારગંભીરા-આંકલાવઆણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
26વિપુલસિંહ દોલતસિંહ પઢિયારમુજપુર પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
27યોગેન્દ્રસિંહ પુંજાજી પઢિયારવડુ પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
28મહેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
29જ્યન્તિલાલસિંહ અંબાલાલ પઢિયારચમારા-આંકલાવઆણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
30પંકજસિંહ અર્જુનસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
31જયદીપસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
32રણજીતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
33રમેશસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
34ભગવાનસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
35હરમાનાસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
36કનકસિંહ ઉમરાયા પાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
37મહેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર ચમારા આંકલાવઆણંદ100વાર્ષિક સભ્ય ફી
38નગીનસિંહ સાદરાપાદરાવડોદરા100વાર્ષિક સભ્ય ફી
39માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર કરજણ કરજણ વડોદરા1500 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
40રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર સાદરા પાદરાવડોદરા1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
41ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરા2000 સ્નેહમિલન માટે
42બ્રિજરાજસિંહ મહીડા દેવા સોજીત્રા આણંદ1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
43કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસરજંબુસરભરૂચ 1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
44મહેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરા1000 કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે
45લીલેન્દ્રસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરા500 દાન પેટે
46દિપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરાવડોદરા1000કેલેન્ડરની જાહેરાત માટે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *